El CCFCPS és un òrgan adscrit al Departament de Salut (Decret 407/2006, de 24 d'octubre) amb l'objectiu d'establir instruments que garanteixin la coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada, així com dels programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

L’àmbit de regulació de la formació continuada és el de les professions sanitàries contemplades a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (Llei 44/2003, de 21 de novembre, LOPS).

Taula de les Professions Sanitàries

Veure la taula de les Professions Sanitàries en PDF 

 

El CCFCPS consta d'un Plenari, presidit pel Conseller/a de Salut, d'un consell tècnic per cadascuna de les professions sanitàries incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei d'ordenació de les Professions Sanitàries, i d'una Secretaria a la qual s'adscriu la secretaria tècnica dels consells tècnics.

Les funcions del CCFCPS consisteixen en: 

 1. La resolució dels expedients d'acreditació d'activitats, programes i centres de formació continuada.
 2. La relació amb la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 3. La constitució dels consells tècnics de formació continuada de les diferents Professions Sanitàries incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 44/2003.
 4. La regulació del procediment d'acreditació d'activitats, programes i centres de formació continuada, i informar les disposicions reguladores.
 5. La proposta de plans d'auditoria i avaluació de les activitats, els programes i els centres de formació continuada acreditats.
 6. La coordinació de les tasques dels respectius consells tècnics.
 7. La relació amb les comissions de formació continuada i organismes equivalents de les diverses comunitats autònomes.
 8. Altres funcions que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya estimi convenient en l'àmbit de la formació continuada de les professions sanitàries.

 

Estructura del plenari

President/a: el Conseller/a del Departament de Salut.

Vicepresident/a: el Director/a de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària
 • 1 Representant de cada consell tècnic de les professions sanitàries, excepte en el cas de les de Medicina, Farmàcia i Infermeria, que tindran dos representats cadascuna.
 • 1 Representant del departament d'universitats.
 • 1 Representant del departament de formació professional
 • 2 Representants de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, una de les quals serà designada per la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
 • 1 Representant de l'Associació Catalana d'Infermeria.
 • 1 Secretari que serà un tècnic/a superior del Departament de Salut, amb veu però sense vot.

 

Composició

(Data de constitució 7 de maig de 2009)

President: el Conseller/a del Departament de Salut.
Vicepresident: el Director/a de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Per les professions sanitàries:

-    Per Biologia: Lluís Tort Bardolet
-    Per Dietètica i Nutrició: Nancy Babio Sánchez
-    Per Farmàcia: Aina Surroca i Berta Torres
-    Per Física Mèdica: Diego Jurado Bruggeman
-    Per Fisioteràpia: Ramon Aiguadé Aiguadé
-    Per Infermeria: Rosa Bayot Escardívol i Núria Balaguer Cerdà
-    Per Logopèdia: Neus Calaf Gozalo
-    Per Medicina: Rosa M. Pérez Pérez i Rafael Fuentes Raspall
-    Per Odontologia: Antoni Gómez Jiménez
-    Per Òptica-Optometria: Enric Puigventós Rosanas
-    Per Psicologia Clínica: M. Teresa Garolera Freixa
-    Per Podologia: Manel Pérez Quiros
-    Per Química: José Costa López
-    Per Teràpia Ocupacional: Ángel Pérez de Gracia
-    Per Veterinària: Bernat Serdà Bertran
-    Per Formació Professional familiar sanitària: Marian Chavarria Lorente

Per Universitats: Josep Ribas i Seix
Per Formació Professional: Marta Nel·lo
Per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: Joan Sala Pedrós i Tomás Casasin Edo
Secretària: Alicia Avila López

 

Consells Tècnics

Per cada professió sanitària s’ha constituït un consell tècnic de formació continuada, la composició dels quals és la següent:

 • 3 Representants del Col·legi professional corresponent.
 • Fins a 3 representants proposats per les societats científiques.
 • 1 Representant proposat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, en el cas de titulacions universitàries, o pel Consell català de Formació Professional, en el cas de titulacions de formació professional.
 • Fins a tres experts de lliure elecció del món professional, a proposta del Departament de Salut.

 

Comissió mixta de Formació Professional

El proppassat dia 13 de gener de 2015, el Ple del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries va aprovar d’estendre el sistema d’acreditació de les activitats de formació continuada a les activitats dels professionals de l’àrea sanitària, inclosos en l’article 3 de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

Per tal de fer-lo operatiu s’acordà la creació d’ una comissió mixta de Formació Professional integrada per dos representants de cadascuna de les entitats professionals més representatives per a totes les professions de l’àrea sanitària. Aquesta comissió mixta serà coordinada per la Secretaria Tècnica.  

Composició

(Data d’actualització: 20 d’abril de 2021)

Montserrat Argerich Tarrés (Coordinadora)
M Jesús Casas Tió
Marian Chavarria Lorente (Presidenta)
Ricard Hernández Muñoz
Miguel Angel Jeronimo Garcia
Josep Lladós Used
Sergi Madirolas García
Joan Masnou Pratdesaba
Marta Nel·lo Ruiz
Roser Pagan Esquius
Anna Tomé Pàmies

 

Secretaria Tècnica

Els Consells Tècnics del CCFCPS compten amb una Secretaria Tècnica única, al capdavant de la qual hi ha una Secretari/a Tècnic/a adscrita a la Secretaria del Plenari del CCFCPS.

La Secretaria Tècnica es configura com l’equip professional que dona suport de gestió, tècnic i administratiu als diferents Consells Tècnics, centralitza les sol·licituds d’acreditació d’activitats, gestiona tot el procés i juntament amb els coordinadors dels diferents Consells Tècnics elabora anualment una memòria de les activitats formatives acreditades, per a ser elevada al Plenari.

Data d'actualització:  10.05.2021