Logo Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

 

L'acreditació d'activitats, programes i centres de formació continuada a l'àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de Salut (Decret 407/2006 del 24 d’octubre).

La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

Entenem com a formació continuada el procés d’aprenentatge que comença un cop s’han finalitzat els estudis de grau o d’especialització i que té com a finalitat mantenir o millorar la competència professional.

Les activitats de formació continuada no pretenen l’obtenció d’una nova qualificació o especialització, per tant, queden excloses del sistema d’acreditació les activitats de formació reglada com diplomes universitaris, postgraus, màsters, doctorats i similars que són activitats formatives d’àmbit i competència universitaris.