Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

La Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica és un ens creat el 2013 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, d'acord amb l'Ordre SLT/151/2019, de 19 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre SLT/108/2013, de 21 de maig, per la qual es regula la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica, i se n’actualitza el contingut, adscrita a la Secretaria General del Departament de Salut.

La seva missió i funcions són:

  • Establir criteris homogenis sobre els drets d'informació concernents la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, en els àmbits següents:
    • La custòdia, la conservació, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica.
    • L’accés a les dades personals en matèria de salut i l’intercanvi de les dites dades, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
    • Els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra naturalesa, i també la seva interoperabilitat.
    • Totes les altres funcions d’assessorament que en relació amb la gestió de la documentació clínica li encomani el departament competent en matèria de salut.
  • Editar un protocol de referència per als centres i per al personal professional sanitari per tal de facilitar l’aplicació dels criteris que elabori d’acord amb l’apartat anterior.


Per al desenvolupament de les seves funcions, la Comissió Tècnica compta amb el suport de la Secretaria General.

Data d'actualització:  12.12.2019