Comissió mixta Departament - Col·legi logopedes

La Comissió Mixta té per objecte, d'acord amb l'estipulació primera del conveni subscrit entre ambdues parts en data 5 de maig de 2000, el control i el seguiment de la realitat sanitària del país des de l'òptica dels professionals logopedes i, per tant, de les iniciatives normatives que puguin afectar els esmentats professionals en el marc del sistema sanitari a Catalunya, sens perjudici del dret d'audiència reconegut als col·legis professionals i als seus Consells Generals a l'article 105.a) de la Constitució de 1978 i a l'article 4.2 de la Llei 13/1982.

En la realització d'aquestes tasques, la Comissió Mixta prestarà una atenció especial en tot allò que afecti el col·lectiu de logopedes dins d'un marc que promogui el reconeixement professional d'aquest col·lectiu i la qualitat del servei que presta. Igualment, la Comissió tractarà de tots aquells assumptes d'abast general que siguin d'interès comú, sobre els quals puguin sorgir discrepàncies entre ambdues parts.

La Comissió estarà composada per tres representants del Col·legi de Logopedes de Catalunya, designats per la seva Junta de Govern, i per igual nombre de representants del Departament de Sanitat i Seguretat Social, designats pel seu conseller. A més, la Comissió comptarà amb un secretari.

En les reunions de la Comissió, cada part podrà estar assistida per un o més especialistes en el tema que es tracti, els quals no tindran dret de vot.

Membres de la Comissió:

Sra. Clara Pareja, sub-directora general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques

Sr. Josep Antoni Teixidó, Servei Català de la Salut

Sra. Alícia Ávila López, sub-directora general d’Ordenació i Desenvolupament Professional

Sra. Ainhoa Molins, en representació de la Sub-direcció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional

Sra. Mireia Sala, degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Sra. Núria Duaso, sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Sra. Ana Bistué , vocal de salut del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Sra. Neus Calaf, secretaria tècnica del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Sra. Carme Latorre, Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació sanitària, que actua com a secretària de la Comissió.

Data d'actualització:  27.11.2019