• Inici
  • La vida del Comitè. Octubre de 2016

La vida del Comitè. Octubre de 2016

17/10/2016 12:21

Com s’informava en el número 19 del Butlletí de Bioètica, el 27 d’abril del 2016 es va fer una jornada de debat plural i pluridisciplinària sobre el calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut. Posteriorment, a la reunió número 100 del Ple del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) del 28 de setembre, es va aprovar el nou parer del CBC.

Entre les sol·licituds d’assessorament rebudes en aquests darrers mesos, cal destacar que el CBC ha fet una primera reflexió sobre la cooperació internacional en l’àmbit dels trasplantaments, motivada per la inclusió en la llista d’espera d’una persona no resident a Catalunya que generava dubtes. Amb posterioritat, el CBC ha endegat un grup de treball que analitzarà el problema amb més profunditat.

Una segona sol·licitud, formulada per la Subdirecció del Servei Català de la Salut (CatSalut), en relació amb el projecte sobre la identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme, demanava el parer del CBC sobre les connotacions ètiques i jurídiques que caldria tenir en compte per informar-ne els familiars.

El Grup de Treball per a l’Estudi i la Valoració del Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments i el Registre espanyol d’estudis clínics, té ja recopilat gran part del contingut del que serà la seva opinió final. Igualment, el grup que tracta sobre l’atenció a les persones en els serveis d’urgències hospitalàries, ha avançat en els treballs per a l’elaboració de les seves recomanacions.