La història clínica compartida de Catalunya (HCCC), està compartida del tot?