• Inici
  • La vida del Comitè. Novembre de 2018

La vida del Comitè. Novembre de 2018

07/11/2018 12:15

La darrera reunió plenària del CBC del 9 d’octubre es va dedicar a la valoració de les esmenes i suggeriments presentats a la versió del Diccionari de Bioètica, i malgrat que el projecte es  prop de concloure, els comentaris i propostes de millora fets pels vocals del Comitè van aconsellar posposar-ne  l’aprovació  perquè el grup redactor pugui incloure  les observacions fetes.

Dels més de 600 termes que contindrà el diccionari , amb definicions catalanes i equivalents en castellà i anglès, en les últimes fases d’elaboració s’han normalitzat pel TERMCAT un total de 19 termes. Així, s’han acceptat usos propis de l’àmbit que, tot i que no es recollien en obres de referència, són explicables des d’un punt de vista lingüístic, com són els termes maleficent, beneficent, fútil i futilitat; s’han proposat alternatives catalanes a manlleus, com és el cas de promoció de malalties per a disease mongering; s’ha fixat la denominació catalana més adequada en casos en què hi havia vacil·lació, com és el cas de diagnòstic genètic preimplantacional o panel de gens, i també s’han fixat formes neutres per a denominacions connotades negativament, com gestació subrogada i gestació per substitució (per a bandejar la forma maternitat de lloguer o ventre de lloguer) o la denominació germà seleccionat genèticament (amb l’objectiu de bandejar formes com nadó medicament).

Durant aquest període la Comissió Permanent del CBC també va elaborar unes Consideracions sobre una proposta d’estudi  de trasplantament uterí a partir de donant viva , responent a una sol·licitud feta per l’Organització Catalana de Trasplantament (OCATT) Aquest document posteriorment  va ser referendat pel Plenari del Comitè.