S'aprova el Decret de modificació del Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques.

Torna
Dimarts, 15 de maig de 2001
Aquestes modificacions responen a què des del Departament de Sanitat i Seguretat Social es considera necessari facilitar als usuaris l’accés a aquestes prestacions sense que aquests hagin d’abonar prèviament l’import corresponent a l’ajut econòmic del Servei Català de la Salut.Amb caràcter general, el Servei Català de la Salut abonarà aquest ajut a l’usuari mitjançant l’establiment d’acords amb els centres dispensadors per tal que l’usuari pugui accedir a la prestació sense necessitat d’abonar prèviament l’esmentat ajut.Les prestacions ortoprotètiques afectades per aquesta mesura són les pròtesis ortopèdiques externes, les cadires de rodes per a minusvàlids, les pròtesis externes i les pròtesis especials, quedant excloses les pròtesis quirúrgiques fixes.La dispensació s’haurà de fer amb la presentació prèvia del document de prescripció del Servei Català de la Salut una vegada validat, essent necessària també la conformitat de la Comissió de seguiment de la prestació ortoprotètica de la regió sanitària en els casos que es requereixi.En el cas que l’usuari hagi efectuat el pagament de l’article dispensat, l’import de l’ajut que correspongui li serà retornat d’acord amb el pertinent procediment de rescabalament.