El Govern autoritza a l'Institut Català de la Salut per crear el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, i se n'aproven els seus Estatuts

Torna
Dimarts, 17 d'abril de 2001
Aquest Consorci estarà participat per l’Institut Català de la Salut i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.La creació del Consorci ve motivada per tal de possibilitar la implantació de l’atenció primària reformada en la zona centre de la ciutat de Barcelona.L’objectiu del Consorci serà l’execució d’activitats d’atenció primària, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident de l’àmbit sanitari de les Àrees Bàsiques de Salut de l’Eixample de la ciutat de Barcelona.Les seves finalitats específiques seran bàsicament:- La prestació de serveis d’atenció primària de salut.- La prestació de serveis d’atenció domiciliària.- La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.- La prestació de serveis d’atenció sociosanitària.- La prestació de serveis de rehabilitació.- La docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.- Les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.El Govern del Consorci correspon al Consell Rector (format per cinc representants de l’Institut Català de la Salut i per quatre representants de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona), a un president i a un vicepresident.