Salut impulsa la detecció precoç i l'atenció de joves amb trastorn psicòtic incipient

Torna
Dimecres, 07 de febrer de 2018
 • Desplega arreu de Catalunya un programa pioner per a identificar i tractar de forma comunitària, ràpida i intensiva aquest símptoma de salut mental
 • És un trastorn que pot donar-se per primera vegada en edat juvenil i pot desencadenar malalties mentals greus, com l’esquizofrènia
 • El pla parteix d’experiències pilot que confirmen que el diagnòstic precoç d’aquest símptoma millora el pronòstic de les persones afectades
 • Catalunya és referent internacional en incloure l’atenció a la psicosi incipient entre les polítiques de salut mental
Exemple d'unitat funcional integrada a cada territori per desplegar el programa.

Exemple d'unitat funcional integrada a cada territori per desplegar el programa.

El Departament de Salut desplega aquest any a tot el territori català un programa per detectar i tractar de forma precoç en adolescents i joves la manifestació del Trastorn Psicòtic Incipient (TPI), que pot donar-se per primera vegada en edat juvenil i que pot desencadenar malalties mentals greus, com l’esquizofrènia.
 
Mitjançant un procés assistencial que ha de ser ràpid i intensiu, el programa vol assolir la detecció precoç i la intervenció primerenca en els trastorns psicòtics incipients, amb tres objectius generals: disminuir la incidència de trastorns psicòtics; reduir el dany que causen en els afectats; i millorar el seu pronòstic.
 
Els trastorns psicòtics es caracteritzen per una alteració significativa del funcionament mental, amb presència de símptomes psicòtics, una afectació funcional més o menys greu, i discapacitat. S’inicien en l’etapa adolescent, a partir dels 15 anys i afecten el desenvolupament d’aquests joves, tot impactant negativament en el seu àmbit familiar, social, laboral i escolar.
 
La psicosi incipient té una incidència anual de 15 a 25 casos per 100.000 habitants, una xifra que varia en funció de les diferents formes de psicosi incloses: esquizofrènia, trastorns esquizoafectius, trastorns delirants i trastorns afectius (depressió i trastorns bipolars). La incidència promig a Catalunya és de 18 casos per 100.000 habitants. Pel que fa a la prevalença, s’estima que un 3,5% de la població pot patir algun trastorn psicòtic al llarg de la vida.
 
Equips multidisciplinaris territorials
L’atenció a persones amb TPI a Catalunya requereix un treball integrat i la col·laboració del conjunt de dispositius assistencials de salut mental, dels serveis sanitaris generals, socials, educatius i comunitaris, amb un enfocament territorial, transversal i comunitari. En aquest sentit, el model definit a Catalunya suposa una transformació dels mecanismes de relació i integració entre els serveis cap a un model basat en la cooperació, i l’articulació d’aliances entre proveïdors del territori.
 
Aquest programa d’atenció específica al TPI pivotarà sobre equips multidisciplinaris d’abast territorial formats per psiquiatres, psicòlegs, infermeres i treballadores socials,  professionals dels centres de salut mental d’adults (CSMA), dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i dels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS). Aquest equip també comptarà amb el servei de gestió de casos (PSI) del territori i amb la col·laboració dels serveis de rehabilitació comunitària per aquelles intervencions rehabilitadores i d’inserció laboral o social.
 
Així, els objectius específics d’aquests equips seran:
 
 • Identificar els estats mentals de risc, per promoure intervencions preventives que limitin el pas a un primer episodi psicòtic.
 • Detectar precoçment els primers episodis i reduir la durada del temps sense diagnòstic i sense tractament.
 • Oferir un tractament integral i integrat adaptat a les característiques de les fases inicials de les psicosis, que incorpori les recomanacions de les guies de pràctica clínica.
 • Facilitar la recuperació d’un episodi psicòtic i prevenir-ne les recaigudes durant el període crític de cinc anys posterior al primer episodi.
 • Estimular l’adherència terapèutica als tractaments farmacològics i psicosocials, que s’han de fonamentar en l’evidència científica i les necessitats de cada cas.
 • Promoure la vinculació i la participació de la persona en el procés assistencial i en la presa de decisions al llarg de la intervenció.
 • Donar suport a la família, facilitar-ne la participació en el procés de cura i la col·laboració i corresponsabilització en el tractament.
 
El programa va adreçat a adolescents i joves d’entre 14 i 35 anys que presenten estats mentals de risc de desenvolupar un trastorn psicòtic, primers episodis psicòtics o que es troben en el període crític de recuperació, que és de 5 anys posteriors a un primer episodi psicòtic. Tots ells són objecte d’un seguiment exhaustiu i individualitzat i d’un tractament de tipus psicològic, psicosocial i d’atenció familiar, combinat amb un de farmacològic en cas que sigui necessari.  
 
Per què cal un programa així?
La major part dels trastorns mentals greus s’inicien en l’adolescència i persones joves, i sol comportar un trencament important en aquesta etapa vital que afecta al llarg de la vida. A més, la fase pre-psicòtica és, sovint, perllongada i es caracteritza per l’aparició de símptomes subtils i confosos, que dificulten la detecció.
 
No obstant això, les experiències mostren que la intervenció inicial o prèvia a un episodi psicòtic atenua la fase aguda i millora el pronòstic evolutiu. De fet, la durada de la psicosi sense rebre tractament és un factor de risc de mal pronòstic evolutiu, ja que gran part de la discapacitat associada al trastorn psicòtic s'estableix i s’acumula en aquesta fase, i el major deteriorament és produeix en els primers dos anys.
 
La intervenció en la comunitat és molt important, per exemple, amb campanyes de sensibilització i d’informació, que són elements clau per millorar la detecció i disminuir l’estigma associat a les malalties mentals. Cal també millorar la percepció social sobre el risc del consum i abús de substàncies entre els adolescents, especialment del cànnabis, que por actuar com a desencadenant de símptomes psicòtics.
 
D’altra banda, l’evidència més sòlida és la formació dels professionals que treballen a primera línia: els equips d’atenció primària de salut, els professionals del programa ‘Salut i Escola’, els docents en entorns educatius i dels serveis socials, així com proporcionar els instruments de cribratge pertinents.
 
També és fonamental garantir una accessibilitat ràpida als serveis especialitzats per reduir la durada de la psicosi, i el malestar, el risc i la discapacitat associats. En aquest sentit, el programa preveu garantir una primera visita en un termini màxim de 10 dies.
 
Aquest programa d’atenció específica a persones amb TPI és desplegarà del tot a Catalunya al llarg d’aquest any, però no parteix de zero. Des de 2007 s’han desenvolupat una dotzena d’experiències pilot a diferents punts del país que han donat resultats rellevants:
 
 • La cobertura de les proves pilot desenvolupades ha estat de 479.387 persones de 14 a 35 anys (el 27,4% d’aquesta franja d’edat a Catalunya). En total, 3.276 persones han estat ateses en el marc d’aquest programa.
 • La majoria de casos són persones amb un primer episodi psicòtic (47,2%) i estats mentals d’alt risc (25,1%).
 • S’ha garantit l’accessibilitat al programa, amb un 98% dels casos atesos abans de dues setmanes.
 • Més del 70% de les persones ateses han rebut tractament psicològic.
 • Un 83% continuen en vinculats al tractament als 12 mesos.
 • Un 82% ha millorat en funcionalitat clínica i social.
 • La procedència de les derivacions des dels serveis comunitaris supera el 50%. Abans, la major part procedien dels hospitals.  
 
Un programa pioner i amb inversió milionària
Catalunya és un referent internacional en incloure l’atenció a la psicosi incipient entre les polítiques de salut mental, incorporant  les recomanacions de l’International Early Psychosis Association i l’OMS i en la línia d’altres països europeus, com Anglaterra i els països escandinaus.
 
El model català disposa d’equips específics amb una dotació pressupostària per al seu desenvolupament. En aquest sentit, l’increment pressupostari a Catalunya ha estat de 8 milions d’euros, que sumat al pressupost de les experiències pilot suposa uns 10 milions anuals anuals per a l’atenció a les persones amb TPI en el nostre entorn.
 
També és destacable que el model formulat a Catalunya és l’única proposta plenament comunitària i que contempla un model integrat entre els diferents equips i serveis que treballen a la comunitat i els serveis d’hospitalització de referència.
 
L’atenció a la salut mental i les addicions són una prioritat per al Departament de Salut, i així es recull a les Estratègies de salut mental i addiccions 2016-2020. Aquesta estratègia va acompanyada d’un històric increment pressupostari del Govern de la Generalitat amb una inversió addicional de 70 milions l’any 2017. El 72% dels recursos addicionals del 2017 s’han destinat a l’atenció comunitària, amb els quals s’han contractat més de 650 professionals dedicats a l’atenció a la salut mental; més de la meitat amb perfils de psicologia, infermeria i educació social.