Canals temàtics de salut

El Canal Salut és un projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb dos objectius principals:

  • Oferir informació objectiva, fiable i entenedora per apoderar la ciutadania i afavorir que es corresponsabilitzi de la seva salut.
  • Esdevenir una eina de suport per als professionals en l’exercici de la pràctica clínica.

El portal ofereix continguts divulgatius, pràctics i de qualitat, basats en l’evidència científica, avalats per l’expertesa dels professionals del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i alineats amb els objectius principals del Pla de salut.

Al voltant del Canal Salut, l’eix vertebrador de tota l’estratègia de comunicació digital del Departament de Salut i els ens adscrits, s’articulen altres portals de salut especialitzats en temes o projectes de rellevància per a l'administració sanitària. 

Aquests canals aprofundeixen continguts de temàtica específica, difonen estratègies per complementar l'atenció a la salut o per millorar la pràctica clínica, i/o s'adrecen a col·lectius concrets. 

En aquesta pàgina podeu consultar quins són aquests canals, què ofereixen, a qui van dirigits i com s'hi pot accedir. 

És un canal, impulsat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), per promoure la participació de les persones en el procés de presa de decisions que afectin la seva salut en un context de llibertat. Vol ser una eina d’ajuda per als pacients, que poden utilitzar-la voluntàriament amb l'assessorament dels professionals de la salut. 

De cadascuna de les malalties que inclou el web, s'ofereix informació general, s'expliquen les diferents opcions de tractament, com funcionen i quins efectes secundaris poden produir, i es proporcionen taules comparatives pel que fa als avantatges i inconvenients de les opcions terapèutiques disponibles.

També s'hi poden trobar aplicatius per ajudar a triar el tractament que millor s'adapta a les preferències personals, experiències de persones malaltes i respostes a les preguntes més freqüents que pot generar la malaltia.

És el portal de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) del Servei Català de la Salut (CatSalut), responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Inclou informació general per promoure la donació i els transplantaments: com fer-se donant, quins tipus de donacions hi ha i en quin moment es poden fer. També explica el procés de donació d'òrgans i teixits per a trasplantament pas a pas. 

Ofereix, a més, accés als registres i als informes d'activitat de donació i de seguiment de pacients trasplantats al nostre territori, es desmunten falsos mites al voltant dels donants i el trasplantament d'òrgans, es dóna resposta a les preguntes més freqüents en matèria de donació i trasplantament, i es proporciona documentació d'interès per als professionals. 

És un portal promogut pel Banc de Sang i Teixits, l'empresa pública del Departament de Salut que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya i que, a més, esdevé el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades.  

Té com a objectiu conscienciar de la importància que té el gest altruista de la donació. Ofereix informació sobre els requisits que cal complir per donar sang, què es fa amb la sang, en quin estat es troben les reserves i on es pot anar a donar-ne. També posa a l'abast dels usuaris altres opcions de col·laboració per a aquelles persones que no puguin donar. 

És l’espai de referència de la Generalitat en matèria de drogues i addiccions des d’una perspectiva de salut pública. Està coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i és fruit de l'esforç dels professionals de l’àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d’associacions i entitats col·laboradores.

Proporciona informació relacionada amb l’àmbit de les drogues: conceptes bàsics, tipus, efectes i riscos per a la salut, tòpics i mites associats, etc. També ofereix accés a tot un ventall de recursos d'informació, orientació i assistència a la ciutadania.

Difon, a més, les línies estratègiques, les actuacions, els programes i les activitats formatives desenvolupats per la Generalitat en matèria drogues, així com els resultats principals de les investigacions relacionades amb les addiccions.  

El projecte Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica és una iniciativa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS). El seu objectiu és identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per evitar-les i contribuir, així, a millorar la qualitat assistencial, la innovació i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Les pràctiques clíniques innecessàries són aquelles que, segons l’evidència científica i el consens dels experts, no aporten beneficis per a la salut, ja sigui per la seva manca de bons resultats o pels potencials riscos associats. Aquestes pràctiques clíniques innecessàries s’identifiquen amb la participació activa dels professionals sanitaris i les societats científiques, que també són claus per deixar de fer-les.

Fruit d'aquest procés, s'elaboren recomanacions per als professionals, que són accessibles des del web per anys o per especialitat i que també es difonen entre la ciutadania perquè pugui intervenir en la presa de decisions sobre la seva salut.

El Canal Medicaments i farmàcia és una iniciativa de Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Conté informació científica, objectiva i actualitzada sobre medicaments i altres productes farmacèutics per ajudar la ciutadania a utilitzar-los amb responsabilitat i seguretat, facilitar el desenvolupament de la tasca diària dels professionals, i millorar la relació de les empreses i els proveïdors amb l'Administració.

De l’elaboració dels continguts adreçats a la ciutadania se n'encarrega un grup de professionals de l'àmbit de la salut (farmacèutics, metges, infermers, periodistes, etc.) que volen donar resposta a dubtes freqüents sobre els medicaments i la seva utilització, mitjançant informació fiable, entenedora i pràctica. Els continguts són validats pel Consell Consultiu de pacients de Catalunya.

L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSCC), liderat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), té la missió d'afavorir la transparència, el retiment de comptes i la generació de coneixement del sector salut a Catalunya.

Proporciona continguts adreçats als gestors, professionals, investigadors, ciutadans i administració per millorar el coneixement del sistema sanitari i facilitar l'avaluació, el benchmarking i la presa de decisions.

Incorpora la Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), que té l'objectiu de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic.

Dins de l'OSSC s'emmarquen observatoris de temàtiques específiques, com l'Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població o l’Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.

 

El repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és una plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

Pretén crear i compartir coneixement, recollir i preservar la producció científica i tècnica i maximitzar-me la visibilitat i l'impacte envers la societat, i fomentar la creació de publicacions electròniques. 

Inclou revistes, articles, presentacions i textos de ponències i comunicacions presentats a congressos i jornades, recomanacions i protocols, guies de pràctica clínica, altra literatura produïda per les institucions participants, així com publicacions institucionals (memòries, informes, monografies, etc.) i material de divulgació adreçat al ciutadà.

Coordinat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), adscrita a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el portal té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària al nostre territori. Comunica i avalua els riscos per a la salut relacionats amb els aliments, informa sobre les polítiques públiques en aquest àmbit, i realitza el seguiment de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. Col·labora, a més, amb altres administracions públiques, les universitats i centres de recerca, els sectors industrials i les organitzacions de consumidors i usuaris.

Al web s'hi poden trobar, entre altres continguts, consells sobre seguretat alimentària adreçats a la ciutadania en general i als col·lectius més vulnerables, com ara les dones embarassades, els nadons i la gent gran, material per facilitar als operadors que participen en la cadena alimentària el compliment de les seves responsabilitats en aquest àmbit, i recomanacions de bones pràctiques per als restauradors. 

El canal també compta amb un “Mapa de Perills” que identifica els perills associats als aliments i amb una base de dades de legislació alimentària, actualitzada diàriament.

És un espai de referència sobre seguretat dels pacients, on s'hi pot trobar informació científica, objectiva i actualitzada per a la ciutadania i per als professionals.

Els objectius d’aquest canal són:

  • Informar i formar els ciutadans sobre aspectes relacionats amb la seva seguretat com a pacients.
  • Informar i formar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients basades en el coneixement científic i sobre els projectes realitzats o en curs als centres sanitaris sobre aquesta temàtica.
  • Estimular els pacients per tal que assumeixin un paper més actiu en la pròpia assistència sanitària.
  • Contribuir a la prevenció d’esdeveniments adversos associats amb l’atenció sanitària.

És un portal que impulsa el Servei Català de la Salut (CatSalut) i coordina i gestiona l’Institut Català de la Salut (ICS), adreçat als joves d’entre 14 i 24 anys. Ofereix continguts sobre temes relacionats amb la salut sexual, reproductiva i afectiva, per tal de prevenir embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual i VIH, abusos, assetjaments i agressions sexuals, i l'assetjament virtual. 

Disposa d'un cercador de centres de salut i de llistes d'hospitals, centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, centres d'interrupció voluntària de l'embaràs, centres d'atenció a les infeccions de transmissió sexual i centres de prova ràpida del virus de la sida.

Incorpora, a més, un servei de xat confidencial per resoldre els dubtes dels usuaris. 

És el gestor de continguts informatius (multimèdia) del Departament de Salut sobre la salut de les persones.

Proporciona material dissenyat i produït principalment per fer-ne divulgació mitjançant pantalles (o monitors) situades en punts clau: sales d’espera, taulells d’atenció a l’usuari, centres educatius, etc.

Ofereix tres tipus de continguts:

  • Càpsules o vídeos d’uns 2 min de durada amb àudio o sense.
  • Bits o vídeos de 20 segons de durada amb àudio o sense.
  • Cartells pdf descarregables en alta resolució.

 

Aquests materials es poden cercar per temàtica, per tipus de producte, per idioma i per la presència o absència d'àudio. 

Els centres interessats s'hi poden donar d'alta mitjançant un formulari disponible en línia.   
Data d'actualització:  20.09.2021