Aturem la discriminació LGBTI a la feina i arreu

L’aprovació de la Llei 11/2014, pel Parlament de Catalunya, per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia ha consolidat i ha donat un nou impuls a les polítiques LGBTI del Govern.

Dins del Pla Interdepartamental d’actuacions de polítiques LGBTI 2017-2020 hi ha una tasca de sensibilització i difusió d’estratègies per garantir els drets de les persones LGBTI i contra la discriminació amb diverses estratègies: bit o vídeo de 30 segons, cartell, protocols, cursos...

Els treballadors dels serveis públics de Catalunya tenen el deure d’intervenció, recollit en l’article 11 de la llei 11/2014, si tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho a les forces i cossos de seguretat i a l’òrgan competent ( Direcció general d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).