• Imprimeix

Programa "A la feina, alcohol i drogues 0,0"

alcohol00

El consum d’alcohol i altres drogues interfereix en el bon clima laboral i pot afectar la seguretat i la salut dels treballadors mateixos i la dels altres, i també la productivitat. El programa pretén:

 • Augmentar la consciència dels empresaris sobre la necessitat de desenvolupar protocols d’actuacions i d’establir una política clara sobre el consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral.
 • Augmentar el coneixement entre els treballadors sobre la manera en què, en relació amb l’alcohol i les drogues, poden gaudir d’una vida més saludable i encoratjar-los perquè en canviïn el consum, si cal.

En relació amb els treballadors, l’objectiu és conscienciar-los sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues abans d’anar a treballar o durant la jornada laboral. Especialment quan es desenvolupen tasques que comporten risc per a tercers, com per exemple la conducció d’algun vehicle, el maneig d’eines i maquinària o en feines amb treballs en llocs elevats o en línies elèctriques d’alta tensió i funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones, així com en treballs que impliquen presa de decisions en temes econòmics, tasques d’imatge corporativa o d’atenció al públic.

El programa posa a disposició una guia per implementar-lo i diferents eines de conscienciació, com ara un díptic informatiu, un pòster o una videocàpsula, i la calculadora en línia que permet saber de manera anònima el consum propi d’alcohol, i també dona consells personalitzats.

 

Aspectes clau per a l’empresa per a la implementació adequada del programa: 

 • Establir un consens tots els agents sobre una política d’empresa per prevenir problemes a la feina relacionats amb l’alcohol i les altres drogues que vagi dirigida a tots els treballadors sense excepció.
 • Orientar el programa d’ajuda als treballadors, respectant els principis de confidencialitat.
 • Incloure-hi accions que vagin des de la prevenció a la provisió de suport i la derivació a un tractament per als treballadors amb problemes, i sobretot dur a terme una definició de mesures de reinserció dins de l’empresa per a tots els afectats. Establir sinergies i col·laboracions amb els serveis de prevenció, mútues, centres de tractament públics i/o privats, per tal de poder adreçar-hi els treballadors amb problemes de consum d’alcohol i altres substàncies.
 • Donar temps als treballadors per a la presa de consciència i el canvi de comportament abans de la posada en marxa del programa.
 • Analitzar i identificar els factors o situacions de risc presents a cada lloc de treball que, juntament amb factors personals, poden agreujar els problemes de consum d’alcohol i drogues. També els factors de protecció.
 • Dotar el servei mèdic, la cadena de comandament i els tècnics de prevenció dels coneixements i habilitats suficients que els permetin identificar precoçment qualsevol situació d’aquest tipus i intervenir-hi de manera eficaç.

 

A la feina, alcohol i drogues 0,0

 • No beveu alcohol ni prengueu drogues abans de la jornada laboral ni durant la jornada. Fer-ho pot afectar la capacitat per realitzar les tasques, pot incrementar els riscos i pot afectar la seguretat d’un mateix i la dels altres. Qualsevol consum d’aquestes substàncies durant la feina, en especial si hi ha risc per a tercers, es pot considerar un consum de risc.
 • Avalueu si esteu en una situació de risc.

Cal esbrinar si es compleix algun dels criteris següents:

 • Consumiu alcohol i drogues a pesar de conèixer que la vostra feina comporta riscos per a qui la desenvolupa o per als altres, per exemple, en el cas de conducció de vehicles, utilització de maquinària perillosa, treballs en llocs elevats o treballs amb línies elèctriques d’alta tensió.  
 • Alguna vegada heu faltat a la feina o hi heu arribat tard o sota els efectes del consum de la nit anterior.
 • Heu tingut problemes a la feina a causa de l'alcohol i les drogues, com per exemple, accidents, con­flictes amb els companys o amb els comandaments i sancions relacionades.
 • En consumiu i agafeu el cotxe o la moto per anar a la feina.
 • Consumiu de manera freqüent grans quantitats d’aquestes substàncies, fins i tot encara que sigui només els caps de setmana.
 • Us proposeu no consumir-ne però acabeu fent-ho la majoria de les vegades i en situacions de risc.
 • Els amics, companys de feina, persones de la família o algun professional de la salut ha mostrat preocupació pel vostre consum d’alcohol i/o altres drogues.

Feu salut!

 • Fora de la feina procureu consumir alcohol i drogues tan poc com sigui possible i no ho feu en circumstàncies en què està contraindicat, limitat o prohibit, per exemple, en el cas de dones embarassades, en la conducció d’algun vehicle, en el maneig d'eines o maquinària, o si es pren alguna medicació o es pateix una determinada malaltia.

Intenteu seguir hàbits de vida i actituds saludables: fer canvis en l’alimentació, beure molta aigua i fer exercici us ajudaran a sentir-vos millor, com també planificar activitats diferents que us allunyin dels llocs o circumstàncies on acostumeu a consumir les substàncies.

 • Demaneu ajuda si la necessiteu

És possible que, per por a les conseqüències, us costi parlar sobre problemes relacionats amb l'alcohol o les drogues. Cal que recordeu que teniu dret a rebre ajuda de manera con­fidencial per part dels professionals de la salut. Teniu a l’abast diverses opcions sobre això i cal que valoreu la que millor s’adapta al vostre cas:

 • Consulteu els professionals del servei de prevenció de l’empresa, que us poden ajudar i aconsellar, garantint la confidencialitat, en relació amb temes de salut tant d’àmbit general com laboral. No cal que us espereu a la propera revisió periòdica, demaneu-los una visita com més aviat millor.
 • Si ho preferiu, també podeu anar al vostre centre d'atenció primària i, en cas de possible dependència, al centre d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de la vostra zona per tal de rebre un tractament especialitzat.

 

Més informació: 

 

Calculadora de risc d'alcohol laboral

Línia verda. Servei d’informació, orientació i acollida permanent sobre drogodependències. Truca al 900 900 540 (servei 24 hores). 

Sistema d'emergències mèdiques 061 CatSalut Respon. 

Busques ajuda?

Per altres dubtes i consultes:

Envia un correu electrònic a alafeina00@gencat.cat o truca al 935513604.

 

 

 

Abans d’iniciar el programa és important sensibilitzar tots els agents de l’empresa, és a dir, els empresaris, directius, comandaments, representants dels treballadors i els mateixos treballadors, sobre els riscos associats al consum d’alcohol i de drogues per a la salut i a l’àmbit laboral.

La participació dels treballadors en la promoció de la salut a l’empresa és molt important. D’ells també depenen la priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions així com el bon desenvolupament del programa.

Com s’ha de fer?

 • Facilitar informació als treballadors sobre els riscos relacionats amb el consum d’alcohol i drogues i les seves conseqüències sobre la salut i el benestar dels individus a partir de missatges de caire positiu en pòsters, fulletons, etc.
 • Explicar la política d’alcohol i drogues 0,0, els acords presos amb els representants dels treballadors i les accions que es duran a terme a l’empresa que hi estan relacionades.
 • Oferir formació per a la detecció i la intervenció a les persones que, per la seva posició a l’empresa, puguin desenvolupar un paper clau en la implementació del programa.
 • Posar en coneixement dels treballadors l’existència i la disponibilitat de tractament i assistència a través d’especialistes interns o externs a l’empresa.

 

MATERIAL DE SUPORT: 

 

En aquesta segona etapa es desenvolupen accions específiques per fomentar hàbits saludables a la feina relacionats amb l’alcohol i altres substàncies que poden produir dependència. Es fonamenta en els tres punts clau que es descriuen tot seguit.

 • PUNT 1. Elaboració d’un protocol exhaustiu i transparent:

El protocol ha de detallar tots els punts, especialment els següents més sensibles:

  1. Control: qui n’ha de fer el control, què s’ha de fer davant d’un resultat positiu, què s’ha de fer davant de la negació a fer-se el control en un determinat cas.
  2. Sancions: quines sancions s’han d’aplicar en cas de successius positius d’un cas determinat.
  3. Derivació per a tractament: com s’ha de fer, qui l’ha de fer i quan s’ha de fer.
  4. Mesures de reinserció.

 

 • PUNT 2. Formació:
  1. Formació per a tots els treballadors sobre els riscos del consum d’alcohol i drogues i els efectes sobre la seva salut i el benestar i sobre la política específica.
  2. Formació en habilitats i suport continuat dels comandaments o responsables del servei de prevenció, que pel seu rol poden ser persones clau per implementar el programa.
  3. Implicació i formació dels professionals del servei de salut laboral, mútues o serveis de prevenció.

Aquests han de conèixer que l’empresa ha posat en marxa un programa d’alcohol i drogues 0,0 i han de poder aplicar eines de detecció precoç i intervenció breu orientades a reduir-ne els consums de risc en el marc dels reconeixements mèdics periòdics de salut. També han de poder adreçar els treballadors a serveis especialitzats, si cal.

 

 • PUNT 3. Controls:

En cas que dins de la política de l’empresa s’acordi establir sistemes de control in situ, aquests han d’estar subjectes als requisits següents:

  1. Les proves de control han d’estar acordades i consensuades en el marc de la política per tots els agents implicats i tots els treballadors, i han de definir:
 • A qui s’han d’aplicar: tots els treballadors o col·lectius específics que pel tipus de treball que desenvolupen poden patir situacions de risc per a un mateix o per a tercers (conducció, maneig de maquinària, treball en llocs elevats, responsabilitat sobre la seguretat i salut dels altres, etc.).
 • Com s’han d’aplicar: aleatòriament, de manera planificada en cas d’incident o sospita.
  1. Les proves han de respectar les garanties de confidencialitat.
  2. Les proves han de disposar d’una garantia de qualitat tècnica.

 

Material de suport:

Adiccions (INSHT) (díptic)

Adiccions (INSHT) (cartell)

Adiccions (INSHT) (fitxa informativa)

En aquesta tercera etapa, l’avaluació del programa és un punt fonamental per tal de consolidar-lo i fer-hi millores.

La recopilació de dades abans i després que es portin a terme les accions facilita informació valuosa sobre l’efectivitat de les intervencions. Aquesta recopilació també pot proporcionar informació sobre l’objectiu que es vol assolir, les accions que cal dur a terme des del principi i els canvis que es poden introduir al llarg del procés.

Entre els indicadors més importants que s’han de recollir, a part dels de cobertura, són els d’impacte: nombre d’accidents i incidents relacionats, baixes laborals, absències injustificades, etc.

 

PROJECTES RELACIONATS: