Els centres sociosanitaris són espais assistencials dotats de l'estructura i del personal necessari per atendre pacients amb necessitats sociosanitàries. Estan formats per una o més d'una de les unitats següents:

 • Unitat de llarga estada: per al tractament rehabilitador, de cures de manteniment i de prevenció de complicacions, i com a suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació de la persona malalta. Inclou l'atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.
 • Unitat de mitjana estada – convalescència: per restablir les funcions o activitats que hagin estat afectades per diferents patologies. Atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic.
 • Unitat de mitjana estada – cures pal·liatives: ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família.
 • Unitat de mitjana estada polivalent: poden atendre indistintament pacients convalescents o de cures pal·liatives.
 • Unitat de tractament de la sida: atén específicament pacients en fase terminal per sida.
 • Hospital de dia sociosanitari: són serveis per a l'atenció de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés. Ofereixen assistència interdisciplinària, i els pacients amb malalties i incapacitats físiques o cognitives hi van durant el dia per rebre tractament i tornar després al seu domicili. El tractament inclou cures d'infermeria, administració de medicació i reeducació motriu amb fisioteràpia i ergoteràpia, així com diverses modalitats de treball intel·lectual i corporal: teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat i teràpia recreativa. Es poden usar després de l'alta d'un centre sociosanitari, per perllongar el tractament subministrat en una unitat de convalescència, o bé per evitar l'ingrés prematur.
 • Unitat d'avaluació integral ambulatòria (EAIA) en geriatria, en cures pal·liatives i en trastorns cognitius: realitza una avaluació integral per arribar a un diagnòstic clínic que, a més, valora les capacitats i necessitats dels pacients, per tal de dissenyar un pla d'intervenció global. És una eina de suport especialitzada per a l'atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.
 • Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) geriàtrica, de cures pal·liatives, mixtes i respiratòria: ofereixen serveis sociosanitaris adreçats a col·lectius específics o al tractament de problemes que requereixen una atenció concreta dins l'àmbit de l'atenció sociosanitària. Actuen com equips de suport a nivell hospitalari i n'hi ha diverses tipologies, en funció dels pacients:
  • De geriatria, per a pacients geriàtrics.
  • De cures pal·liatives, per a pacients en fase terminal.
  • Respiratòria, per a pacients amb malaltia respiratòria crònica.
  • De deteriorament cognitiu, per valorar, diagnosticar i fer seguiment de pacients amb patologies amb deteriorament cognitiu, com ara la demència.
  • Mixtes: tant per a pacients geriàtrics, com terminals o de cures pal·liatives.
 • Equips de suport en el domicili. Programa d'atenció domiciliària, equips de suport (PADES): són equips sanitaris de valoració i suport a domicili formats, com a mínim, per un metge/ssa, dos o tres infermers/eres i un/a treballador/a social. Donen suport a l'atenció primària al domicili en aquells casos complexos que es beneficien de la interdisciplinarietat i l'especialització. A més de realitzar atenció integral directa, tenen un paper important en la gestió de casos complexos, en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.
Data d'actualització:  12.03.2012