Els diferents recursos i serveis especialitzats d'atenció a la salut mental i addiccions s'organitzen en base a un territori definit i interactuen entre ells per garantir la continuïtat assistencial:

Atenció especialitzada ambulatòria de suport a l'atenció primària de salut. L'atenció primària de salut és la peça clau en la detecció precoç i l'atenció dels problemes de salut mentals més lleus, com l'ansietat i la depressió. Un equip de professionals especialistes en salut mental donen suport als equips d'atenció primària i s'integren en els centres d'atenció primària (CAP).

Les persones amb trastorns mentals més greus són derivades als equips especialitzats dels centres de salut mental des de l'atenció primària. En funció de la població que atenen, hi ha centres de salut mental per a infants i adolescents fins als 18 anys (centres de salut mental infantil i juvenil), i els centres de salut mental d'adults, per als majors d'edat. Encara que poden estar situats en un mateix emplaçament, els equips assistencials són diferents.

Informació relacionada

Els serveis d'hospitalització psiquiàtrica són un conjunt de dispositius de diversa naturalesa que atenen les persones amb malaltia mental o addiccions, en situació de crisi o desestabilització psicopatològica greu, que requereixen atenció intensiva i continuada en règim d'internament total (24 hores) o parcial (exclusivament diürn). Els serveis d'hospitalització psiquiàtrica poden estar ubicats en hospitals generals, en centres sociosanitaris autoritzats per a l’internament psiquiàtric, o en centres monogràfics.

Compten amb recursos per a l'atenció a les urgències psiquiàtriques, hospitalització per a pacients en fase aguda, i unitats diferenciades per a l'atenció de pacients en fase subaguda i pacients crònics o de llarga evolució (unitats de mitjana i llarga estada). En funció de la població que atenen hi ha serveis d'hospitalització per a infants i adolescents menors de 18 anys i els adreçats a la població adulta. També existeixen dispositius específics per a l'hospitalització de pacients que presenten patologia dual (amb trastorns mentals i addiccions, o amb comorbiditat amb discapacitat intel·lectual).

Els centres de dia d'atenció a la salut mental són espais relacionals i terapèutics que permeten que les persones usuàries continuïn integrades en el seu medi sociofamiliar. Estan dirigits a la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental sever o greu, amb un cert grau d'autonomia i estabilitat de la malaltia, que no presenten situacions de descompensació aguda. També donen suport psicosocial i psicoeducatiu a les famílies.

S'encarreguen sobretot de la rehabilitació de les capacitats personals i habilitats socials dels pacients amb trastorns mentals i discapacitat funcional, amb l'objectiu de promoure la màxima autonomia possible, i aconseguir al seva inserció social i laboral. 

Els centres de dia de salut mental s'adrecen a la població adulta. Els equivalents per a la població infantil i juvenil són els centres d'educació especial.

Servei d'atenció telefònica 

El Departament de Salut ofereix informació a les persones amb problemes derivats de l'alcohol i altres drogodependències, i als seus familiars, a través del servei d'atenció telefònica Línia Verda, amb el número gratuït 900 900 540 (de dilluns a divendres de 9 a 20 hores) i també podeu consultar al telèfon de CatSalut Respon 061 (les 24 hores, tots els dies).

Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències 

Els centres d'atenció i seguiment ofereixen a les persones amb drogodependències tractament ambulatori especialitzat. Estan formats per equips de metges, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres, que dissenyen la modalitat de tractament més indicada en cada cas. Aquests equips també valoren la conveniència d'utilitzar altres recursos com les comunitats terapèutiques o les unitats hospitalàries de desintoxicació.

Els centres d'atenció i seguiment de les drogodependències poden oferir el tractament mèdic, psicològic i social, així com programes de salut i educació sanitària (intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius). Inclou el tractament de manteniment amb metadona.

Alguns CAP, consultes externes hospitalàries i centres de salut mental també ofereixen recursos específics per a l'atenció de problemes relacionats amb les drogodependències.

Tractament de manteniment amb metadona (TMM)

Tratactament per la dependència d'opiacis. La metadona és un agonista opiaci i ha mostrat la seva eficàcia en la disminució de les conductes de risc pel VIH, la reducció de la conflictiva legal relacionada amb les drogues, la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut i en la disminució de la mortalitat. En els Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències es planifica el tractament i es fa la prescripció de la metadona. La dispensació s'amplia també a oficines de farmàcia autoritzades i en alguns centres d'atenció primària, unitats específiques dels hospitals i en centres penitenciaris.

Data d'actualització:  05.10.2012