L'atenció primària de salut és el primer punt d'accés a l'assistència sanitària. A la resta de serveis del sistema públic s'hi accedeix per interconsulta des de l'atenció primària, excepte a les urgències hospitalàries, a les quals s'hi pot anar directament en cas de necessitat d'una atenció d'emergència. 

El centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d'alguna malaltia. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.

El CatSalut assigna a tots els ciutadans i ciutadanes un equip d'atenció primària i un CAP de referència segons el lloc de residència. Als pobles més petits, sense CAP, l'atenció primària s'ofereix als consultoris locals.

Als CAP s'hi troba:

 • L'equip d'atenció primària.
 • La unitat d'atenció a l'usuari.
 • Altres consultes d'atenció especialitzada i serveis de diagnòstic per la imatge, en algun dels centres.


Els serveis que s'ofereixen al CAP són:

 • Diagnòstic i atenció als principals problemes de salut aguts i crònics.
 • Activitats de prevenció (vacunació, detecció precoç de malalties...) i promoció d'hàbits saludables.
 • Atenció personalitzada i de confiança.
 • Informació i consells de tipus sanitari i assistencial.
 • Servei d'atenció a domicili. Programes d'atenció domiciliària per a les persones que pel seu estat de salut no es poden traslladar fins al CAP o consultori local.
 • Atenció urgent o continuada, o informació sobre el centre amb atenció continuada més proper al domicili.
 • Atenció a la salut sexual i reproductiva.
 • Atenció comunitària.

 

El consultori local

El consultori local és un centre de les àrees rurals on l'equip d'atenció primària es desplaça per oferir l'atenció sanitària bàsica. Alguns serveis d'atenció primària i d'àmbit comunitari només s'ofereixen des del CAP.

L'equip d'atenció primària (EAP) és el conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà, preparat per oferir una atenció integral que inclou l'atenció i la promoció de la salut i l'educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties i l'orientació en l'assistència social.

Cada equip dona servei a una població de referència. L'àrea bàsica de salut (ABS) és l'àmbit territorial de referència d'un equip d'atenció primària. L'equip està ubicat al CAP, i es desplaça als consultoris locals que formen part de l'ABS.

Quan el problema de salut requereix uns serveis o una atenció que des del CAP no es poden oferir, l'equip d'atenció primària fa una interconsulta al recurs assistencial més adient en cada cas (altres serveis especialitzats, proves diagnòstiques, etc.)

Els ciutadans i ciutadanes poden canviar el seus professionals de referència (metge o metgessa de família, pediatre o pediatra i infermer o infermera) dins el seu equip d'atenció primària i també poden fer lliure elecció de centre i d'equip.

També es disposa d'altres centres anomenats Hospitals lleugers o Centres d'alta resolució en els quals l'equip d'atenció primària treballa integradament amb altres serveis d'atenció especialitzada.

Determinats serveis d'atenció especialitzada també es poden considerar d'àmbit comunitari, com són tots aquells serveis que presten assistència sanitària que no requereix internament:

Les unitats d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) vinculades a l'atenció primària i l'atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs, infemers, i psicòlegs.

Els serveis que ofereixen inclouen l'atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l'embaràs, el diagnòstic prenatal, l'educació maternal, l'atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual i atenció a la violència vers les dones.

 

Alguns CAP ofereixen atenció continuada les 24 hores del dia per garantir la continuïtat assistencial de determinats tractaments i per atendre urgències. Encara que no sigui en el propi CAP, per a tots els centres hi ha una referència d'on anar per obtenir atenció continuada fora de l'horari habitual.

Davant d'una urgència mèdica, el telèfon de CatSalut Respon 061 orientarà la persona malalta del recurs més adequat. Si la persona pot arribar al seu centre d'atenció primària (CAP) o, fora de l'horari d'aquest, al centre amb atenció continuada més proper, són els mateixos professionals assistencials dels serveis d'atenció primària els qui se'n faran càrrec.

En cas d'emergència greu és convenient trucar al telèfon 112 i es pot anar a qualsevol centre de la xarxa hospitalària d'utilització pública.

 

Data d'actualització:  23.05.2018