• Imprimeix

On adreçar-vos

Metge de capçalera

Exposeu els dubtes als professionals sanitaris del vostre centre d'atenció primària (CAP). El vostre metge o metgessa de família, i també el del vostre centre de salut mental o centre d'atenció a les drogodependències, us poden ajudar i, si és necessari, derivar-vos a una unitat o programa especialitzat en joc patològic i altres addiccions comportamentals.

Unitats de tractament especialitzat

Autoexclusions

Les persones que pateixen una addicció al joc, o que estan en risc de patir-la, poden inscriure's voluntàriament en el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a casinos, sales de bingo i salons de joc (o dependències d'aquests darrers que tinguin autoritzada la instal·lació de màquines especials per a salons de joc).

A partir del primer dia hàbil següent a la seva inscripció en el Registre, aquestes persones no podran accedir als establiments de joc citats.

Les sol·licituds d'autoprohibicions poden ser reforçades per terceres persones, majors d'edat, que el mateix sol·licitant designa i que han de subscriure conjuntament la sol·licitud.

Les autoprohibicions són per un període indefinit (amb una durada mínima d'un any) llevat que la persona sol·licitant fixi una durada mínima superior (amb el límit de cinc anys).

Un cop transcorregut el període mínim fixat en cada cas, les autoprohibicions es poden cancel·lar a sol·licitud de les persones signatàries. Per fer-ho, es requereix la sol·licitud expressa de la persona afectada per la prohibició.

En cas d'autoprohibicions reforçades es requereix la sol·licitud juntament amb la persona que va reforçar la sol·licitud d'autoprohibició. No obstant això, si la sol·licitud de cancel·lació de l'autoprohibició reforçada només la subscriu la persona afectada per la prohibició, es traslladarà a la persona cosol·licitant o reforçant perquè en el termini d'un mes manifesti el que consideri oportú. Un cop transcorregut aquest termini d'un mes, la sol·licitud de cancel·lació haurà de ser ratificada per part de la persona subjecta a la prohibició.

 

Altres recursos d'ajuda

Data d'actualització:  15.02.2017