• Imprimeix

Convocatòria anual (2017) d’accés a les dades del Registre del Codi IAM

Amb l’objectiu de difondre els resultats del Codi infart i promocionar la realització d’estudis científics de qualitat, el Comitè Científic del Registre del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori del Departament de Salut obre una nova convocatòria en el 2017 per al foment de l’anàlisi i la recerca en l’atenció a l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST) a Catalunya a partir de les dades del Registre del Codi infart corresponents als anys 2010-2016.

 

BASES:

 

 1. La convocatòria té un caràcter competitiu. S’aprovaran únicament 6 projectes per permetre l’accessibilitat a la base de dades del Codi IAM. Per als projectes que obtinguin les 3 primeres posicions les anàlisis estadístiques no complexes seran sufragades per la oficina tècnica sense cap cost addicional. Els investigadors dels projectes amb la posició 4, 5 i 6 hauran d’aportar 2.000€ per cobrir les despeses de l’anàlisi estadística.

 2. Atesa la resolució de les convocatòries prèvies, en la present convocatòria s’ha de considerar l’existència d’una sèrie de projectes ja aprovats en convocatòries precedents que poden tractar la mateixa temàtica. Els títols dels projectes ja aprovats en convocatòries prèvies són:

  - Relació entre factors climàtics i contaminació atmosfèrica amb la incidència i severitat de la síndrome coronària aguda amb elevació de l’ST en la ciutat de Barcelona.

  - Malalt diabètic amb un primer infart agut de miocardi: característiques clíniques, resposta del sistema sanitari i relació amb la morbimortalitat.

  - Característiques diferencials i implicacions pronòstiques del bloqueig de branca esquerra en el Codi IAM.

  - Rol del gènere en l'atenció en xarxa de l’infart agut de miocardi amb aixecament de l’ST (Codi IAM).

  - Trasllat per a angioplàstia primària versus fibrinòlisi sistèmica in situ en els pacients atesos precoçment (primeres 2 hores d'evolució) en el Registre Codi IAM.

  - Variables predictives i valor pronòstic dels falsos positius en el Codi IAM a Catalunya.

  - Epidemiologia i pronòstic dels pacients que presenten insuficiència cardíaca com a complicació d’un infart de miocardi amb elevació d'ST.

  - Determinants i valor pronòstic de l'absència d’ona Q en l'infart agut de miocardi amb elevació de l'ST.

  - Efecte del temps d'isquèmia i primer contacte mèdic-baló en la mortalitat de l'infart agut de miocardi amb elevació del segment ST.

  - Tendències temporals en les dades demogràfiques, característiques clíniques i mortalitat en pacients amb infart agut de miocardi complicat amb xoc cardiogènic sotmesos a angioplàstia primària a Catalunya.

  - Diferències en les característiques clíniques, angiogràfiques i pronòstic dels pacients amb infart amb elevació del segment ST atesos durant el dia versus els atesos durant la nit. Anàlisi del CODI IAM, anys 2010 – 2014, Catalunya.

  - Estudi de l'associació entre l'estrès psicosocial a la comunitat i la incidència i pronòstic de l'infart agut de miocardi amb elevació de l'ST: Registre Codi IAM.

  - Evolució de la influència del gènere en pacients amb un primer infart de miocardi amb aixecament del segment ST: característiques clíniques, resposta del sistema i la seva relació amb la morbimortalitat.

  - Determinació d'un sistema d'alerta del risc d'aparició de casos de síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST a Catalunya basat en condicions climàtiques: The Climheart Warning Scoring System.

  - Valor pronòstic de la classificació de Killip en pacients amb infart amb elevació del segment ST a l'era de l'angioplàstica primària.

  - Impacte de l'estrès emocional intens en la incidència de síndrome coronari agut amb elevació del segment ST a Catalunya.

  - Impacte pronòstic de la diabetis mellitus en el pacient ancià amb infart agut de miocardi sotmès a intervencionisme coronari percutani primari.

  - Seguiment clínic dels pacients amb infart agut de miocardi amb supradesnivellació del segment ST secundaris a trombosis de stent versus a lesions de novo.

 3. Es considerarà prioritari l’interès científic dels projectes, la seva factibilitat i el caràcter multicèntric dels grups sol·licitants del projecte.

 4. El Comitè Científic valorarà la complexitat de l’anàlisi estadística a realitzar en cada projecte. En cas que es consideri que l’anàlisi és complexa, i per tal de garantir la correcta utilització de les dades i de l'anàlisi estadística, aquesta s’haurà de realitzar en un dels dos centres autoritzats (Vall d’Hebron o Institut Municipal d’Investigació Mèdica). Aquesta anàlisi addicional haurà de ser sufragada pels investigador sol·licitants. La sol·licitud d’anàlisi senzilla, un cop aprovat el projecte, es realitzarà mitjançant la presentació de les taules (bivariades generalment) sol·licitades. Si calen anàlisis multivariades es discutiran amb els investigadors abans de ser executades. Els retards en la resposta dels investigadors a les peticions dels centres que fan les anàlisis estadístiques no es computaran en el termini d’entrega estipulat més amunt. 

 5. Els terminis de la convocatòria són:

  - Rebuda de projectes: del 3 al 14 de juliol de 2017.

  - Resolució de sol·licituds: 15 de setembre (termini prorrogable).

 6. La sol·licitud es farà a través d’un formulari web i es demana respectar rigorosament les instruccions d’emplenament especificades.

 7. La valoració dels projectes serà realitzada per un jurat integrat per membres del Comitè Científic i per investigadors del Registre designats pel president del Comitè Científic. L’ordre de prioritats es decidirà en funció de les puntuacions obtingudes en les avaluacions.

 8. Les decisions del Comitè Científic són inapel·lables.

Data d'actualització:  22.05.2017