Contaminació atmosfèrica

L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar. Diverses activitats com les indústries, el transport o la producció d’energia, entre d’altres, poden produir emissió de contaminants a l’atmosfera. Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut.

Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric (O3). Aquests contaminants, depenent de la seva concentració en l’aire i els factors de risc d’exposició de les persones, poden tenir efectes perjudicials per a la salut a curt i/o a llarg termini. Així, s’ha comprovat que la contaminació de l’aire incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó en la població.

Col·lectius més vulnerables

Els grups de persones més vulnerables als efectes de la contaminació atmosfèrica són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Tanmateix, hi ha una variabilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones vulnerables no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.