• Imprimeix

Sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC)

L’SNMC és un sistema bàsic d’informació sanitària que forma part de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) i que està constituït pel conjunt dels laboratoris de microbiologia dels centres sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris, de caràcter públic i privat, de Catalunya. En aquest sistema es recullen les declaracions periòdiques dels microorganismes causants de malalties infeccioses agudes i les notificacions de resistències antimicrobianes.

Els objectius d’aquest sistema són:

- Vigilar les tendències dels microorganismes i de les resistències antimicrobianes i fer-ne el monitoratge.
- Estudiar els canvis en el patró epidemiològic de malalties infeccioses.
- Proporcionar informació a la XVEC i als programes de vigilància específics de salut pública.

L’any 2015 s’ha elaborat un nou decret que adequa a la normativa europea les malalties que han d’estar subjectes a vigilància. El Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la XVEC i es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, estableix l’SNMC com un dels sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria amb la nova llista de malalties de declaració i els microorganismes objecte d’estudi de la sensibilitat antibiòtica.

L’SNMC es va posar en funcionament l’any 1993 amb 18 laboratoris hospitalaris distribuïts per Catalunya. Posteriorment, l’any 1995, el nombre d’hospitals es va ampliar fins a 29. A partir de l’any 2012, l’SNMC l’integren 50 centres, hospitalaris i extrahospitalaris, majoritàriament públics. La cobertura del territori es mesura pel nombre de llits hospitalaris d’aguts que componen la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP). Aquests centres han representat el 83% de la totalitat de llits d’aquests hospitals. El següent document fa referència a la llista de centres assistencials que han participat a l’SNMC fins l’any 2015.

Llista de centres assistencials 

Aquest document fa referència als centres assistencials de Catalunya, amb laboratori microbiològic i/o serològic, que han participat a l’SNMC a partir de l’any 2016.

 

Tal i com es recull al nou Decret 203/2015, de 15 de setembre, tots els microbiòlegs de laboratoris hospitalaris i extrahospitalaris, públics o privats, han de declarar obligatòriament a l’SNMC tots els microorganismes objecte de declaració. D’aquesta manera, l’SNMC ha passat de ser un sistema sentinella a un sistema universal. Les declaracions es faran a través de l’aplicació informàtica: Registre del Sistema de notificació microbiològica (RSNM) segons s’especifica al Manual de procediment de notificació microbiològica obligatòria.

Manual de procediment de notificació microbiològica obligatòria

L’SNMC recull informació sobre aquells microorganismes que, per la seva freqüència, gravetat o contagiositat, tenen transcendència per a la salut pública. Els microorganismes declarats estan distribuïts en les entitats clíniques següents: tuberculosi, infeccions de transmissió sexual, meningoencefalitis, infeccions de les vies respiratòries, enteritis, bacterièmies sense focus, malaltia pneumocòccica invasiva i un grup d’altres malalties infeccioses.

Llista de microorganismes objecte de declaració 

Els microorganismes que es notifiquen a l’SNMC segueixen uns criteris diagnòstics estandarditzats, segons els requeriments del Decret 203/2015, de 15 de setembre. Aquests criteris han estat elaborats per professionals de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) i pels microbiòlegs dels laboratoris hospitalaris i extrahospitalaris de Catalunya que formen part de l’SNMC.

Criteris diagnòstics dels microorganismes que es declaren al sistema de notificació microbiològica de Catalunya

 

La vigilància de les resistències als antimicrobians permet detectar de forma ràpida les soques resistents que són importants per a la salut pública. El document següent té la finalitat de proporcionar les bases amb la informació necessària per dur a terme la vigilància de les resistències antimicrobianes de determinats microorganismes de forma homogènia a tots els laboratoris de Catalunya, seguint les directrius internacionals.

Protocol de vigilància de les resistències antimicrobianes a Catalunya

En aquests documents es presenta la vigilància epidemiològica de diferents malalties que es notifiquen a l’SNMC.

Epidemiologia de la malaltia pneumocòccica invasiva a Catalunya. Informe 2012-2016

Epidemiología de la enfermedad neumocócica invasiva en Cataluña. Informe 2012-2016

Epidemiology of invasive pneumococcal disease in Catalonia. Report 2012-2016

- Epidemiologia de la malaltia pneumocòccica invasiva a Catalunya. Informe 2012-2014

Epidemiologia de la malaltia pneumocòccica invasiva (Catalunya, 2001-2008)

Vigilància epidemiològica de les gastroenteritis agudes per Campylobacter i Salmonella no tifòdica. Sistema de notificació microbiològica de Catalunya. Anys 2005-2014.

Vigilància epidemiològica de la infecció respiratòria aguda a Catalunya. Sistema de notificació microbiològica de Catalunya. Anys 2005-2008

En aquests documents es presenten les declaracions microbiològiques anuals dels laboratoris que han participat en el sistema de notificació microbiològica de Catalunya, segons les entitats clíniques amb les variables estudiades. 

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2016

- Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2015

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2014

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2013

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2012

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2011

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2010

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2009

Informe sobre microorganismes declarats durant l’any 2008

En aquests documents es presenten les anàlisis de les declaracions microbiològiques dels laboratoris que han participat en el sistema de notificació microbiològica de Catalunya publicades al Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC).

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l'any 2014-2015

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l'any 2013

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya els anys 2011-2012

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya els anys 2008-2010

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l’any 2007

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l’any 2006

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya els anys 2004-2005

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l’any 2003

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya l’any 2002

Anàlisi dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant els anys 2000-2001

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1999

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1998

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1997

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1996

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1995

Resum dels microorganismes declarats al sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant l’any 1994

Data d'actualització:  04.10.2018