• Imprimeix

Guies i protocols

Guies per a la prevenció i el control de les malalties infeccioses

Encefalopaties espongiformes transmissibles: aquesta guia pretén ser una eina útil per a totes les persones relacionades professionalment amb aquests tipus de malalties. Ofereix informació sobre la naturalesa dels prions i de les malalties que ocasionen, així com dels mecanismes de transmissió per tal de minimitzar els efectes sobre la salut de la població.

Hepatitis C: aquesta publicació té l'objectiu de posar a l'abast dels professionals mèdics de Catalunya un resum dels coneixements disponibles sobre l'agent causal, l'epidemiologia, el quadre clínic i especialment sobre el diagnòstic, el tractament i la prevenció de l'hepatitis C.

Infecció per Escherichia coli 0157:H7: aquesta ofereix una actualització de l'epidemiologia i de les mesures de prevenció i control de la infecció per E. coli O157:H7 i altres E. coli verotoxígenes als professionals sanitaris i de la indústria alimentària.

Legionel·losi: aquesta guia actualitza la informació sobre la malaltia, integra la normativa vigent sobre el control de les instal·lacions relacionades i aposta pel futur amb alguns capítols sobre la prevenció primària als hospitals o els mètodes de desinfecció.

Malalties de transmissió sexual

Parotiditis. Guia per eliminar la parotiditis a Catalunya. Bases científiques del programa: en aquesta guia es recullen de manera detallada les bases per eliminar les malalties immunoprevenibles en general i, específicament, les de la parotiditis, així com l'epidemiologia i el quadre clínic de la malaltia i l'estratègia que es proposa per aconseguir-ho.

Rubèola. Protocol d’actuació per a la prevenció i el control de la rubèola postnatal i la síndrome de rubèola congènita:  Aquest protocol recull de manera detallada les bases per eliminar la rubèola postnatal i congènita. Va ser editada l'any 2013.

Toxiinfeccions alimentàries: aquesta guia amplia i actualitza els coneixements sobre el problema de les toxiinfeccions a Catalunya i ofereix recomanacions als professionals del tema.

Tuberculosi infantil

Xarampió. L'eliminació del xarampió a Catalunya per a l'any 2000. Bases científiques i programa: aquesta guia recull de manera detallada les bases per eliminar el xarampió autòcton a Catalunya per a l'any 2000. Va ser editada l'any 1999 pel Departament de Salut per posar en marxa el programa. El seu contingut ha estat actualitzat , veure Protocol de prevenció i control del Xarampió a Catalunya. El gener de 2014 es va produir la importació de un cas que ha donat lloc a diverses cadenes de transmissió ocasionant l’actual situació de brot epidèmic de xarampió. L’Agència de Salut Pública de Catalunya en realitza la vigilància i n’elabora l’informe de  seguiment que s’actualitzarà setmanalment mentre el brot estigui actiu. Atès que hi ha hagut casos d’infecció entre el personal que treballa als centres assistencials s’ha elaborat també un document de preguntes més freqüents.

Protocols

Protocol d'actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica Crimea-Congo 

Procediment d’actuació davant un cas de diftèria

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya: aquest protocol té com a objectiu oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per vectors mosquits a Catalunya (virus del Nil Occidental, dengue i chikungunya), establint un conjunt d’activitats de vigilància d’aquestes malalties i de control dels vectors, segons el nivell de risc d’arbovirosis.”

Episodis inusuals: aquest document té per objectiu orientar la investigació i la gestió de brots i episodis d'etiologia desconeguda o no, que no acostumen a aparèixer en el territori on s'han observat o es comporten d'una manera no esperada (no resposta al tractament, presentació més agressiva, o evolució no habitual).

Febre tifoide 

Giardiasi: aquesta guia protocol·litza les pautes d'actuació quan es detecta un brot de giardiosi i comenta els aspectes més útils per als sanitaris i els metges declarants implicats.

Grip A(H5N1). Protocols d'actuacions. Fase d'alerta pandèmica 3 (fase sense transmissió interhumana) 

Hepatits A: aquest document ofereix informació sobre l'hepatitis A: la situació a Catalunya, casos notificats, les investigacions dutes a terme i les mesures indicades per prevenir i controlar la malaltia.

Hepatitis B: aquest document conté informació sobre l'hepatitis B: els marcadors d'infecció aguda i crònica, la situació a Catalunya i al món, diversos programes de vacunació, el procés de notificació, els consells i les mesures de control.

Infeccions nosocomials: aquest document exposa les activitats que calen per investigar els possibles brots d'infeccions nosocomials. També podeu consultar l'Enquesta de brot i l'Enquesta de cas d'infecció nosocomial.

Legionel·losi: aquest document presenta la situació de la legionel·losi a Catalunya, exposa els resultats de les investigacions de casos que s'han desenvolupat i ofereix mesures de control i de preventives generals per a les instal·lacions amb risc.

Lipoatròfia semicircular: aquest protocol té com a objectiu donar pautes d'actuació davant la sospita que treballadors de l'empresa estiguin afectats per aquesta patologia a les empreses i als professionals tècnics dels serveis de prevenció i de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Malaltia meningocòccia: aquest document ofereix una visió panoràmica de la situació d'aquesta malaltia a Catalunya. A més, reuneix tota una sèrie de pautes de notificació obligatòria i ofereix mesures de prevenció i de control dels brots epidèmics.

Malalties parasitàries en immigrants: aquest protocol d'actuació per al control de les malalties parasitàries en immigrants facilitarà uns criteris bàsics als professionals sanitaris que treballen en l'atenció primària de salut, que permetran descartar, o diagnosticar i tractar algunes malalties que són més freqüents en els immigrants de determinades àrees que en la població autòctona de Catalunya.

Malalties importades: aquest document conté tota una sèrie de malalties transmissibles que no són incloses al sistema de malalties de declaració obligatòria i de les quals és convenient conèixer la incidència i les característiques epidemiològiques, clíniques i d'evolució.

Protocol de prevenció i control de la ràbia 

Protocol Resposta Sanitària davant d'un atac de Terrorisme Biològic: aquest document analitza les característiques d'un atac biològic, i exposa els diferents passos de la resposta enfront d'aquests incidents. També descriu l'epidemiologia,el quadre clínic, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les dues malalties principals que poden ser provocades per agents biològics en un atac terrorista: el carboncle (àntrax) i la verola.

Protocol Resposta Sanitària davant d'un atac de Terrorisme Biològic o Químic: aquest protocol analitza les característiques diferencials entre un atac biològic i un de químic, i exposa els diferents passos de la resposta enfront d'aquests incidents. També descriu l'epidemiologia, el quadre clínic, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties principals i dels síndromes clínics que poden ser provocats per agents biològics o químics en un atac terrorista.

Protocol per a la prevenció i el control de la brucel·losi

Protocol per a la Vigilància de les Paràlisis Flàccides Agudes en menors de 15 anys: aquest document assenyala els requisits per tal d'implantar i mantenir un sistema eficaç de vigilància de la paràlisi flàccida aguda, d'acord amb els criteris de qualitat establerts per l'Organització Mundial de la Salut en el seu Pla per eradicar la poliomielitis a nivell mundial.

Síndrome respiratòria aguda greu (SRAG): aquest protocol ofereix les mesures d'actuació, a més d'informació actualitzada, per fer front a la síndrome respiratòria aguda greu.

Rubèola . Protocol d’actuació per a la prevenció i el control de la rubèola postnatal i la síndrome de rubèola congènita:  Aquest protocol recull de manera detallada les bases per eliminar la rubèola postnatal i congènita. Va ser editada l'any 2014

Tos Ferina

Toxiinfecció alimentària: aquest document ofereix les línies estratègiques recomanades per estudiar els brots de toxiinfeccions alimentàries, i especifica que s'hi engloben en cadascuna de les fases les actuacions; pretén ser un document de consulta i de recolzament a l'hora d'estudiar els brots de toxiinfeccions alimentàries.

Tuberculosi

Tuberculosi en l'atenció primària de salut

Xarampió 

Data d'actualització:  05.12.2016