Definició

Què són les guies de pràctica clínica

Altres catàlegs i repositoris

Accediu a altres guies espanyoles i internacionals

Metodologia

Elaboració, adaptació, actualització, implementació

Qualitat

Avaluació, instrument AGREE