La xarxa sanitària pública de Catalunya està gestionada per diverses entitats proveïdores, amb les quals el Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix contractes per a la prestació dels serveis sanitaris, que gestionen les seves borses de treball.

Per sol·licitar una plaça o bé fer arribar el currículum us heu d'adreçar directament a les entitats proveïdores o als centres sanitaris.

Catalunya disposa de diverses agrupacions empresarials sanitàries on podeu sol·licitar més informació per treballar en els centres sanitaris i sociosanitaris que tenen associats:

  • L'Institut Català de la Salut (ICS), que és una empresa pública adscrita al Departament de Salut, és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. Gestiona vuit hospitals i 283 equips d'atenció primària i altres serveis i dispositius d'atenció amb una plantilla de 41.000 professionals. Realitza, periòdicament, oposicions i concursos per cobrir places en els seus centres.
    • El Govern de la Generalitat va aprovar al novembre un acord que elimina el requisit de nacionalitat per accedir a contractes de facultatiu especialista estatutari en determinades especialitats deficitàries, sobretot de l'atenció primària, i en determinats territoris del país. La supressió d’aquesta trava legal a la contractació permet, per tant, que el prop d'un centenar de metges especialistes extracomunitaris que cada any acaben la formació sanitària especialitzada a l’ICS puguin continuar exercint a Catalunya, així com millorar la qualitat dels contractes dels qui ja treballen a l’ICS. Més informació
  • El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. Va néixer amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya.
  • La Unió Catalana d'Hospitals, que és l'organització empresarial sanitària i social majoritària i més antiga de Catalunya. Va ser creada l'any 1975 i actualment està formada per més d'un centenar d'entitats, entre hospitals d'aguts, centres sociosanitaris, entitats que presten serveis de salut mental, en règim comunitari i/o internament, residències, centres de dia, centres d'atenció primària, entitats que presten serveis diversos d'atenció a la dependència (ajuda domiciliària, teleassistència, tuteles), centres d'anàlisis clíniques i de diagnòstic per la imatge, centres de rehabilitació i clíniques privades.

Altres organismes i empreses relacionades amb el sistema de salut a les quals us podeu adreçar:

  • L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut. La seva missió és generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. Puntualment realitza convocatòries públiques de llocs de treball vinculades a les seves línies de treball, com també a projectes internacionals.
  • El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), empresa encarregada de l'atenció de les urgències i emergències pre-hospitalàries i la gestió del transport sanitari urgent, ofereix informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

 

També podeu accedir a les borses de treball dels col·legis professionals de les diferents professions sanitàries i d'altres entitats del sector:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d'actualització:  04.12.2018