La xarxa sanitària pública de Catalunya està gestionada per una diversitat d'entitats proveïdores, amb les quals el Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix contractes per la prestació dels serveis sanitaris, que gestiona les seves borses de treball.

Per sol·licitar una plaça o bé fer arribar el currículum us heu d'adreçar directament a les entitats proveïdores o als centres sanitaris.

Catalunya disposa de diverses agrupacions empresarials sanitàries on podeu sol·licitar més informació per treballar en els centres sanitaris i sociosanitaris que tenen associats:

  • L'Institut Català de la Salut, que és una empresa pública adscrita al Departament de Salut, és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. Gestiona vuit hospitals i 285 equips d'atenció primària i altres serveis i dispositius d'atenció amb una plantilla de més de 41.000 professionals. Realitza, periòdicament, oposicions i concursos per cobrir places en els seus centres.
  • El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, amb més de 60 centres, i que té el seu origen en el moviment municipalista. Va nèixer amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya.
  • La Unió Catalana d'Hospitals, que és l'organització empresarial sanitària i social majoritària i més antiga de Catalunya. Va ser creada l'any 1975 i actualment està formada per més d'un centenar d'entitats, entre hospitals d'aguts, centres sociosanitaris, entitats que presten serveis de salut mental, en règim comunitari i/o internament, residències, centres de dia, centres d'atenció primària, entitats que presten serveis diversos d'atenció a la dependència (ajuda domiciliària, teleassistència, tuteles), centres d'anàlisis clíniques i de diagnòstic per la imatge, centres de rehabilitació i clíniques privades.

 

Altres organismes i empreses relacionades amb el sistema de salut a les quals us podeu adreçar:

  • L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut. La seva missió és generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. Puntualment realitza convocatòries públiques de llocs de treball vinculades a les seves línies de treball, com també a projectes internacionals.
  • El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), empresa encarregada de l'atenció de les urgències i emergències pre-hospitalàries i la gestió del transport sanitari urgent, ofereix informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

 

També podeu accedir a les borses de treball dels col·legis professionals de les diferents professions sanitàries i d'altres entitats del sector:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d'actualització:  03.06.2015