Titulacions sanitàries de formació professional d'altres països no comunitaris

La competència per al reconeixement i homologació de titulacions no universitàries de països extracomunitaris correspon al Ministeri d'Educació i Ciència del Govern espanyol.

Titulacions sanitàries universitàries: llicenciatures i diplomatures

Reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers extracomunitaris

Data d'actualització:  11.01.2016