• Imprimeix

Procediments

Destaquem

Manual de Procedimientos de la CFCPS

Manual de Procedimientos de la Comisión de FC de las Profesiones Sanitarias - Noviembre 2013

Tràmits i resultats

A cada sol·licitud d'acreditació se li assigna automàticament un número de registre al qual s'haurà de fer referència per qualsevol consulta.

La Secretaria Tècnica ha de comprovar que la sol·licitud s'adapta, en temps i forma, als requisits establerts.

- Si la sol·licitud està fora de termini no s'admetrà a tràmit: DEVOLUCIÓ.

- Si hi ha defectes de forma, es sol·licitarà al proveïdor que en un termini de 10 dies enviï la informació que falta. Si no es realitza dins el termini establert, es desestima la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient.

Si la sol·licitud s'ajusta als requeriments, s'assigna a tres avaluadors del Consell Tècnic respectiu per a la seva valoració, de manera independent, en base als criteris comuns i mínims establerts.

De les qualificacions atorgades per cada avaluador i aplicant els barems establerts s'obté el Factor de Qualitat de l'activitat, que ha de resultar ≥1 per tal que aquesta pugui sigui acreditada.

Finalment, la Secretaria Tècnica juntament amb el coordinador dels respectius Consells Tècnics revisaran el procediment i emetran la comunicació del resultat de la sol·licitud, que s'enviarà per correu ordinari i es publicarà a la web.

 

Resultats de les sol·licituds 

El resultat de la sol·licitud podrà ser:

ACREDITADA – L'activitat ha superat l'avaluació qualitativa i es comunicarà el nombre de crèdits concedits i les condicions que han de complir-se per la seva utilització.

NO ACREDITADA – L'activitat no ha superat l'avaluació qualitativa que realitzen els avaluadors externs i es denega la seva acreditació. El motiu de denegació sempre es el mateix: no ha superat la puntuació mínima exigida.

DEVOLUCIÓ – Quan hi ha defectes de forma, continguts o d’altres, es sol·licitarà a l’organitzador que en un termini de 10 dies enviï la informació sol·licitada. Si no es realitza dins el termini establert es desestimarà la sol·licitud. Les devolucions també inclouen les activitats en què els avaluadors o coordinadors han detectat incompliments de requisits no esmenables.

NO ADMESA A TRÀMIT – L'activitat no ha complert amb algun aspecte formal o requisit necessari per a la seva acreditació. El motiu de retorn sempre és: no ha estat admesa a tràmit per no complir els requisits.

 

Altres resultats

ANUL·LADA - L’organitzador està obligat a comunicar l'anul·lació de qualsevol activitat que no arribi a realitzar-se. En el cas de l’anul·lació d’una activitat de la que ja s’ha emès la resolució, aquesta serà modificada amb les dades actualitzades.

POSPOSADA - Quan una activitat acreditada no es pot realitzar dins del calendari previst, es pot sol·licitar de posposar-la. Aquest fet implica que l’acreditació queda vigent però sense calendari.

Les activitats acreditades poden posposar-se fins al màxim d’un any de l’inici del calendari de la primera sol·licitud. En cas d’iniciar una edició dins d’aquest període, el calendari serà l’aplicable a la resta d’activitats, és a dir, un any natural des de l’inici de la primera edició.

Les comunicacions sobre les sol·licituds presentades aniran dirigides al responsable de l'entitat proveïdora que figuri en el formulari.

El proveïdor està obligat a comunicar l'anul·lació de qualsevol activitat que no arribi a realitzar-se. En cas d'anul·lació quan ja s'ha emès la resolució d’acreditació, el proveïdor haurà de retornar l'original de la resolució a la Secretaria Tècnica on ha tramitat la sol·licitud.

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària i adjuntar el comprovant electrònic de l'ingrés.

Les Taxes només es retornaran per aquelles sol·licituds on el resultat de la notificació hagi estat “No admesa a tràmit”.

Requeriments generals

1. Caldrà presentar la sol·licitud amb dos mesos d'antelació a la data de realització de l'activitat; en cas contrari la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

2. L'entitat proveïdora ha de tenir seu social a Catalunya, independentment del lloc on es realitzi l'activitat.

3. L’organitzador ha de ser clarament visible sense donar lloc a confusió. El seu logotip o nom haurà d’aparèixer clarament identificat al programa, el diploma, la pàgina web i qualsevol altre via de promoció de l’activitat.

4. No s'admetran activitats de formació presentades per entitats comercials de productes sanitaris o relacionats.

5. Cal aportar un breu CV de cada ponent. La informació mínima necessària és: nom i dos cognoms, lloc de treball, grau acadèmic i experiència o formació relacionada amb el contingut que imparteix o tutoritza. 

6. Cal informació en els materials de promoció de l’activitat (programa, web, etc.) sobre la via d’inscripció dels alumnes a l’activitat

7. Cal presentar una sol·licitud per cada activitat docent. Es podrà sol·licitar l'acreditació de vàries edicions en el mateix formulari només quan canviïn dates, horaris i/o llocs de celebració, indicant-ho en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

L'acreditació es vàlida durant un any natural a partir de la data d'inici de la primera activitat, per tant les edicions posteriors queden acreditades, (veure apartat de reedicions d'una activitat ja acreditada) sempre i quan es comuniqui amb un mínim de quinze dies d'antelació a la secretaria del CCFCPS.

8. Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària i adjuntar el comprovant electrònic de l'ingrés.

Requeriments específics

> Presencials

1. El control d'assistència es un requisit indispensable per admetre una activitat a tràmit.

2. Adjuntar el programa de l'activitat on hi consti títol, calendari, horari, temari, ponents...

3. Cal presentar el model de diploma/certificat que s'entregarà als alumnes.

4. Adjuntar model d'avaluació en cas que existeixi.

5. Enquesta d'opinió dels participants.

> Distància

1. Caldrà especificar els sistemes de seguretat, accés i control de participació dels alumnes (mètode utilitzat, mínim exigit, adjuntar model).

2. Nombre d’hores estimades de participació de l’activitat: nombre total d’hores docents que cada alumne haurà de realitzar utilitzant el material docent proposat, sense presencia física a l’aula. Indicar com s’ha determinat aquest nombre d’hores. En formació continuada a distància no es recomana que la càrrega d’estudi o treball sigui superior a 3 - 5 hores a la setmana.

3. Adjuntar el programa-cronograma de l’activitat, amb els temps de dedicació previstos per a cadascuna de les unitats temàtiques que el composen, i el calendari de distribució dels materials.

4. Descriure l’acció tutorial assegurant una bona interacció entre alumnes i tutors. Indicar les funcions i tasques de ltutor, via de contacte, disponibilitat, temps de resolució de consultes, ràtio d’alumnes per tutor... El sistema de tutoria ha de constar en la publicitat que es faci de l’activitat i estar disponible durant tot el curs.

5. Presentar el material docent en qualsevol dels següents suports:

- Suport paper quan l’eix de l’activitat són els materials escrits.

- Suport electrònic quan l’eix de l’activitat són els materials per internet. En cas d’activitats en línia, indicar la plataforma utilitzada i si existeix suport tecnològic.

També cal presentar una clau d’accés per poder entrar a la pagina web del curs.

6. Disposar d’un instrument d’avaluació sumativa de coneixements-aprenentatge dels participants, adequat als objectius descrits de l’activitat formativa. Cal especificar el nivell mínim d’assoliment que es demana per lliurar el Diploma-Certificat.

7. Enquesta d'opinió dels participants.

> Congressos

Què acreditem? 

Les modalitats formatives promogudes pel comitè científic (sessions plenàries, taules rodones, tallers...). Cal un formulari per a cadascuna de les modalitats formatives.

Els cursos que es desenvolupin dins dels congrés caldrà acreditar-los de manera independent. Es lliurarà una certificació independent on hi consti que s’ha desenvolupat durant un congrés.

Què NO acreditem?

Les activitats NO promogudes pel comitè científic.
Presentacions orals lliures, pòsters, i simposis satèl·lit promoguts per la indústria.

Requisits per a l’acreditació:

1. Compliment de la normativa d'independència comercial: separació de les àrees científiques i comercials. Declaració d’independència comercial dels ponents amb conflicte d'interessos. Llistat d'entitats patrocinadores.

2. Es demana el 100% d’assistència a cadascuna de les sessions de les que es vulgui obtenir crèdits de FC. Control d’assistència que permeti diferenciar a quines activitats assisteix una determinada persona.

3. Un únic certificat per activitat que inclogui totes les modalitats formatives.

4. Cada participant rep els crèdits en relació a la seva assistència a les diferents activitats.

5. És la única activitat de FC on es permet sumar els crèdits.

6. Enquesta d’opinió (s’accepta una enquesta global del congrés).

> Sessions clíniques

Què acreditem?

Les sessions clíniques programades:

1. Sessions clíniques (sèries de casos, exposició de casos ja resolts, casos amb experts...).
2. Sessions bibliogràfiques.
3. Sessions sobre guies de pràctica clínica.
4. Sessions transversals (qualitat assistencial, organització...).

Que no acreditem?

Les sessions NO programades (revisió de casos...).

Requisits per a l’acreditació:

1. No s'acreditaran sessions de menys d’ 1 hora de durada.
2. Cal un programa amb: un títol, un responsable per cas/sessió i un calendari amb un horari definit. En cas que un resident presenti una sessió caldrà que consti, conjuntament, el nom de l’adjunt que el supervisa.
3. S’acrediten per programes (trimestrals/semestrals o anuals).
4. La participació ha de ser del 100% per sessió i del 80% del programa.
5. Cal explicar amb detall a l’apartat de justificació del formulari, les necessitats assistencials del servei/centre que sustentin els casos/temes escollits en el programa que es presenta i com han estat detectades aquestes necessitats. Per exemple: dades d’indicadors d’activitat, esdeveniments adversos, hiperfreqüentació, etc.
6. Enquesta d'opinió (per sessió o per programa).

> Estades

Què acreditem?

Aquelles estades a hospitals de referència on el professional s’incorpora a l’equip de treball d’una determinada àrea a temps complet per millorar i/o assolir aquelles competències que no pot fer al seu lloc de treball ja sigui perquè són noves tècniques, microespecialitzacions, o coneixements específics d’allà on fa l’estada.

Què NO acreditem?

Les visites a hospitals o centres sanitaris.

Requisits:

• Caldrà complimentar el Formulari de Sol·licitud en tots els seus apartats
• Caldrà la presència d’un tutor que en supervisi el procés.
• Un cop finalitzada l’estada el Cap de Servei o tutor haurà de complimentar una llista en relació amb la consecució dels objectius proposats.
• Enquesta d'opinió dels participants.
• Limitació del còmput horari:
            - Màxim 6 hores per un dia.
            - Màxim 3 hores per un matí o una tarda.

Reedicions d'una activitat ja acreditada, dins de l'any natural

En el cas de sol·licitud d’acreditació per a les edicions successives d’una activitat prèviament acreditada, caldrà:

1. Sol·licitar per escrit a la Secretaria Tècnica del Consell (amb carta registrada) la nova edició almenys amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de la nova edició. Cal conservar la còpia del número de registre d’entrada de la sol·licitud al que es farà referència per qualsevol consulta.
2. S’adjuntarà el programa on hi consti títol, calendari, horari, temari, ponents i el número de registre de l’acreditació anterior.
3. En el cas de sol·licitud de diverses edicions de la mateixa activitat, caldrà indicar l’expressió “edició 01”, i en les successives sol·licituds, el nombre de l’edició que correspongui.

Un cop comprovat per la Secretaria Tècnica que es tracta de la mateixa activitat (és a dir, es mantenen els aspectes fonamentals del programa formatiu, en termes de: continguts, temps de dedicació a cadascuna de les àrees temàtiques, horari, professorat, nombre de participants, metodologia i tipus d’avaluació), s’assignarà el mateix nombre de crèdits obtinguts en les edicions anteriors.

Aquest procediment tindrà una vigència d’un any natural per activitats presencials i per activitats a distància o mixtes.

Així mateix, en qualsevol moment es pot sol·licitar una nova avaluació de l’activitat formativa, tant per part del proveïdor, com per la Secretaria Tècnica.

> Taller

Entenem taller com aquella activitat formativa curta i intensiva que realitzen un grup de persones on, en un context formatiu, aprenen i experimenten les tècniques d’un camp determinat de caràcter instrumental.

1. Activitat curta i intensiva.
2. Nombre reduït de participants.
3. S’hi treballa una àrea molt específica d’aprenentatge, generalment amb aplicació a situacions reals o simulades.
4. L’alumne te un paper molt actiu en el seu procés d’aprenentatge.
5. Es fa un feedback formatiu de les habilitats/competències pràctiques tractades (avaluació d’habilitats).

Com complimentar la sol·licitud

ACTIVITAT

* Recordeu, a l'hora de complimentar el formulari, que de la informació aportada en dependrà l'avaluació de l'activitat i, en conseqüència el nombre de crèdits.

Nom o títol de l'activitat:

Ha de tenir relació i reflectir el contingut de l'activitat sense incloure la modalitat (curs, seminari...). Serà idèntic al que figuri en la publicitat i en els diplomes o certificats acreditatius.

Si s'han acreditat versions prèvies de la mateixa activitat, indiqueu el numero de registre anterior (090XXXX).

Director / Responsable de l'activitat:

Serà la persona a la qual el Consell es dirigirà per qualsevol gestió i/o comunicació relacionada amb la sol·licitud. Cal indicar el telèfon de contacte o correu electrònic.

Tipus d'activitat:

- Curs: activitat docent dirigida a millorar la competència en una àrea determinada. Hi participen varis docents en diferents sessions, que fan aportacions centrades en la pràctica professional.

- Seminari: activitat docent on s'aborda amb caràcter monogràfic i en profunditat un tema determinat. La principal característica es la interactivitat, l'intercanvi d'experiències entre tots els participants, la crítica i l'experimentació. Es aconsellable un grup petit de participants.

- Taller: activitat predominantment pràctica l'objectiu de la qual és el desenvolupament de les habilitats. Té una duració curta, pocs participants i exigeix la participació activa de tots ells.

- Congrés: reunió de contacte i intercanvi entre professionals especialistes en alguna matèria on es proporciona informació, es comuniquen novetats i els últims descobriments, s'analitzen problemes, es busquen solucions i s'elaboren conclusions. Té un elevat nombre de participants, amb activitats simultànies en el temps, amb diferent metodologia i contingut variat. Ha de tenir un comitè científic i un comitè organitzador.

- Jornada: activitat de curta duració on s'actualitzen coneixements d'una àrea determinada.

Control d'assistència:

És un requisit formal imprescindible per admetre a tràmit una sol·licitud. En les activitats a distància o mixtes cal especificar el sistema de seguretat/accés i control de participació i assistència.

Nombre d'hores lectives:

Han de ser proporcionals per afavorir la consecució dels objectius proposats. No s'inclouen en el còmput els períodes sense activitat docent (inauguracions, dinars, descansos...). En el cas de congressos o jornades no es comptabilitzen les comunicacions orals, pòsters, simposis satèl·lit i qualsevol activitat que no formi part del programa científic.

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit ha de tenir una durada mínima d'una hora lectiva i una màxima de 100 hores. No s'admetran a tràmit les activitats que no compleixin aquesta norma.

Nombre de participants:

És fonamental que el nombre de participants sigui coherent amb la modalitat i tipus de formació de manera que permeti la consecució dels objectius proposats.

Professionals als quals es dirigeix l'activitat:

Únicament podran acreditar-se activitats dirigides als professionals que figuren al llistat de professions sanitàries descrit a la LOPS. No s'admeten les dirigides a estudiants de grau o especialitat (MIR, PIR...).

Com que són programes de formació continuada, es aconsellable que l'activitat vagi dirigida a un col·lectiu el més específic i homogeni possible, ja que una activitat pot ser molt pertinent per a un professional o especialista concret però gens per a un altre. La multidisciplinarietat, bo i que pot ser recomanable en alguns cassos, no ho és com a norma.

ENTITAT PROVEÏDORA

És la institució o centre que sol·licita l’acreditació, emet els certificats i es responsabilitza de l’activitat.

La seu fiscal ha d’estar situada a Catalunya.

Les comunicacions sobre les sol·licituds presentades aniran dirigides al responsable de l’entitat proveïdora que figuri en el formulari de sol·licitud.

No s’accepten sol·licituds presentades per entitats comercials de productes sanitaris o relacionats.

PERFIL PEDAGÒGIC DE L'ACTIVITAT

Aquest apartat constitueix el nucli específic de l’avaluació qualitativa. Per tal que una activitat pugui ser acreditada cal que reuneixi uns criteris mínims de qualitat, que es valoren en cadascun dels cinc punts d’aquest apartat en funció de la informació aportada.

1) Objectius

Qualsevol activitat formativa ha de basar-se en uns objectius centrats en allò que els participants han d’aprendre. Els objectius són la guia que permet desplegar el programa i planificar l’avaluació per tal de donar resposta a les necessitats detectades.

Els objectius poden ser generals, quan pretenen explicar la globalitat o intencionalitat educativa d’una activitat, és a dir, han d’explicar suficientment allò que pretén assolir.

I específics, quan pretenen explicar el detall dels comportaments que s’esperen del procés d’aprenentatge, és a dir, han de descriure allò que els alumnes seran capaços de fer un cop acabada l’activitat, explicat en termes d’actualització/millora de coneixements, actualització/millora d’habilitats o millora/modificació d’actituds. Han de ser concrets i avaluables.

Cada objectiu específic correspon a un de general, amb el qual hi té una relació lògica.

a) Cal descriure els objectius d’aprenentatge generals i específics de l’activitat formativa.
b) S'han de justificar que els objectius d’aprenentatge generals i específics descrits, en cas d’assolir-se, serveixen per resoldre les necessitats detectades.

Els objectius de l’activitat formativa són la base per valorar adequadament els altres apartats. La qualitat en el disseny de l’activitat depèn de la coherència entre els objectius i la resta d’elements (metodologia, recursos materials, avaluació...)

2) Organització i logística

Cal fer una descripció del programa de l’activitat detallant:

a) Calendari i programa de l'activitat

  • Calendari.
  • Horari.
  • Temari, contingut o activitats. Es imprescindible la pertinença entre els continguts i els professionals als que s’adreça. Justifiqueu que els continguts s’adiuen amb els objectius descrits anteriorment.
  • Professors i/o ponents (qualificació professional i lloc de treball).

b) Recursos humans
Descriure les funcions del personal de suport (secretaria, administració, suport tècnic...).

c) Recursos materials i didàctics
Descriure tots els mitjans materials que s’utilitzaran en el desenvolupament de l’activitat: espais físics, recursos audiovisuals, informàtics, instrumentals... Els recursos han de ser coherents amb la modalitat i tipus de formació i estar en relació amb la metodologia docent.

d) Criteris de selecció dels alumnes
Nombre màxim i mínim de participants així com els requisits que han de complir els alumnes per ser admesos al curs i els criteris de selecció que s’han emprat.

3) Adequació dels objectius

El contingut del programa ha de respondre a una necessitat de formació detectada a priori o a alguna demanda que ha de ser especificada.

Les activitats formatives en el món professional es deriven sempre d’una necessitat: raó, causa, problema o demanda, que les justifiquen. Així mateix, hi ha sempre un col·lectiu sobre el qual recauen aquestes necessitats. Els mètodes o instruments a utilitzar per conèixer aquestes raons, causes, problemes i demandes són variats i nombrosos, de manera que la seva selecció i posada en pràctica constitueix un exercici essencial del procés de formació d’adults.

Finalment, els resultats s’han d’interpretar en clau de si les mancances són resolubles o esmenables a través d’un procés d’aprenentatge.

 1. Relacioneu les necessitats detectades (raons, causes, problemes, demandes). Descriviu les necessitats, ja siguin de tipus social, institucional o professional a les que tracteu de respondre amb l’activitat.
 2. Indiqueu quins han estat els procediments o instruments emprats per tal de conèixer les necessitats formatives (a partir d’estudis, enquestes, entrevistes, contactes personals, anàlisis de documents, publicacions científiques, plans de salut, descripció de competències, anàlisis de llocs de treball... o per l’opinió expressa dels professionals).
 3. Per què considereu que aquestes necessitats es poden resoldre a través de la formació? Reflexioneu en aquest sentit sobre el col·lectiu a qui s’adreça l’activitat formativa. (La necessitat de formació detectada ha de referir-se al col·lectiu/s als que es dirigeix el curs.)

 

4) Metodologia docent

Totes les metodologies tenen, en una ocasió o en una altra, la seva utilitat. Però davant d’una activitat formativa concreta cal avaluar dues qüestions:

 1. Si el mètode s’ajusta als objectius del programa.
 2. Si existeix una interacció suficient entre els participants (alumnes i docents) en relació als objectius prefixats i al contingut del programa.

 

La metodologia educativa que s’utilitza per dur a terme una activitat formativa és una de les claus de l’èxit de la formació. Els mètodes poden ser diversos, amb participació del professor o sense (formació a distància, on-line, estudi individual o col·lectiu, revisió de tasques entre col·legues); la participació dels professors també pot ser molt variada i tenir un paper actiu (classe magistral, seminari, tallers, grups petits) o passiu en el sentit de promoure i estimular l’aprenentatge directament dels coneixements (tutorat, supervisat, guiat...).

 1. Descriviu detalladament el mètode o mètodes pedagògics que s’utilitzaran.
 2. Justifiqueu que el mètode o mètodes proposats són aquells que serveixen millor per assolir els objectius proposats en l'apartat anterior.

 

Es valorarà principalment si el sistema pedagògic proposat és adequat per obtenir els objectius plantejats amb els recursos disponibles, el nombre d’alumnes, els continguts, el tipus i duració de l’activitat.

5) Avaluació

Qualsevol activitat professional necessita ser avaluada. El cas de la formació continuada no n’és una excepció. En línies generals podem parlar d’avaluació:

 1. Del pla formatiu (que és el que esteu fent quan ompliu aquest formulari).
 2. Del procés (d’allò que succeeix des que comença fins que acaba l’activitat (opinions dels participants, docents i observadors externs)).
 3. Dels resultats a curt termini (exàmens de continguts, proves teòriques o pràctiques...).
 4. D’impacte (aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball, i a llarg termini millora de la salut de la població).

 

MODEL DE SOL·LICITUD

Taxes d'acreditació

Taxes per avaluar la sol·licitud d’acreditació d’activitats de formació continuada per a professionals sanitaris:

 • Avaluació per a l’acreditació d’activitat presencial 157,40 €.
 • Avaluació per a l’acreditació d’activitat a distància o mixta 184,86 €.
 • Reacreditació d’activitat presencial 133,11 €.
 • Reacreditació d’activitat a distància o mixta 160,57 €.

 

Procediment de pagament i comunicació de comprovants

Activitats de medicina

1. Descarregueu el full de notificació de liquidació de taxes.
    Per descarregar el full cal que accediu a la pestanya “Tasques d’administració – mòdul pagament” de l’aplicatiu Acredita.

2. Pagueu la taxa a través de l’aplicatiu Acredita mitjançant el servei online o fent un ingrés al compte corrent BBVA ES98 0182 4383 92 0201633216.

3. Adjunteu el comprovant de pagament a la vostra sol·licitud d’acreditació.
   El comprovant s’ha d’adjuntar des de la pestanya “Comprovant” dins de l’activitat que voleu acreditar a l’aplicatiu Acredita.

Resta d’activitats

1. Descarregueu el full de notificació de liquidació de taxes.
   Per descarregar el full cal que accediu a la pestanya “Tasques d’administració – mòdul pagament” de l’aplicatiu Acredita.

2. Pagueu la taxa fent un ingrés al compte corrent La Caixa ES82 2100 1031 44 0200004112.

3. Adjunteu el comprovant de pagament a la vostra sol·licitud d’acreditació.
   El comprovant s’ha d’adjuntar des de la pestanya “Comprovant” dins de l’activitat que voleu acreditar a l’aplicatiu Acredita.

Data d'actualització:  15.09.2017