La missió dels comitès d'ètica d'investigació clínica (CEIC) és vetllar per la protecció dels drets, de la seguretat i del benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d'aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d'actuació acreditat.

L'existència dels comtiès s'estableix a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en el títol III dedicat a les garanties de la recerca dels medicaments d'ús humà, i s'estableixen uns requisits generals de composició i funcionament en el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments.

A Catalunya, el Decret 406/2006, de 24 d'octubre, estableix els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès. La seva constitució en el si d'una institució que tingui entre les seves finalitats l'activitat de recerca biomèdica té caràcter voluntari, i està sotmesa al tràmit d'acreditació per part de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats.

Actualment a Catalunya hi ha trenta-cinc comitès acreditats. El centre on estan ubicats, les dades de contacte, així com el seu àmbit geogràfic i/o institucional d'actuació acreditats es relaciona a continuació. 

Data d'actualització:  13.01.2011