• Imprimeix

Comissió mixta Departament - Col·legi logopedes

La Comissió Mixta té per objecte, d'acord amb l'estipulació primera del conveni subscrit entre ambdues parts en data 5 de maig de 2000, el control i el seguiment de la realitat sanitària del país des de l'òptica dels professionals logopedes i, per tant, de les iniciatives normatives que puguin afectar els esmentats professionals en el marc del sistema sanitari a Catalunya, sens perjudici del dret d'audiència reconegut als col·legis professionals i als seus Consells Generals a l'article 105.a) de la Constitució de 1978 i a l'article 4.2 de la Llei 13/1982.

En la realització d'aquestes tasques, la Comissió Mixta prestarà una atenció especial en tot allò que afecti el col·lectiu de logopedes dins d'un marc que promogui el reconeixement professional d'aquest col·lectiu i la qualitat del servei que presta. Igualment, la Comissió tractarà de tots aquells assumptes d'abast general que siguin d'interès comú, sobre els quals puguin sorgir discrepàncies entre ambdues parts.

La Comissió estarà composada per tres representants del Col·legi de Logopedes de Catalunya, designats per la seva Junta de Govern, i per igual nombre de representants del Departament de Sanitat i Seguretat Social, designats pel seu conseller. A més, la Comissió comptarà amb un secretari.

En les reunions de la Comissió, cada part podrà estar assistida per un o més especialistes en el tema que es tracti, els quals no tindran dret de vot.

Membres de la Comissió:

Sr. Josep Davins, de Departament de Salut
Sr. Josep Anton Teixidó del Servei Català de la Salut
Sra. Ainhoa Molins en representació de la Subdirecció Gral. de Planificació i Desenvolupament Professional
Sra.Mireia Sala del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Sra. Núria Duaso del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Sra. Ana Bistuer del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
Sra. Carme Latorre, del Departament de Salut, que actua com a Secretària

Data d'actualització:  13.01.2011