• Imprimeix

Baixa laboral

Descripció

Què és?

La incapacitat temporal (IT) o baixa laboral és la situació en què es troba un treballador o treballadora que cotitza a la Seguretat Social a partir de la qual, segons el criteri mèdic, es determina que no pot fer la feina habitual a causa d'una malaltia comuna o professional o d'un accident, sigui o no de treball.

 

Qui la dona?

El document de baixa laboral el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut al treballador o treballadora, sempre després d'una valoració mèdica, i en justifica l'absència, per motius de salut, al lloc de treball. No es pot fer de manera anticipada i, excepcionalment, es pot fer amb caràcter retroactiu.

Si n'és la causa un accident de treball o una malaltia professional, la baixa l'ha de fer el metge o metgessa de la mútua que tingui l'empresa.

Si el treballador o treballadora és autònom i té contractada la cobertura per accident de treball, la baixa també l'ha de fer el metge o metgessa de la mútua. En canvi, si no té contractada aquesta cobertura, la baixa l'ha de fer el metge o metgessa del servei públic de salut, com a accident no laboral.

En tots els casos, si el que actua com a mútua és l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), la baixa i la resta de comunicats els ha de fer el metge o metgessa del servei públic de salut.

El comunicat de baixa laboral inclou la data màxima de la propera visita mèdica, que és obligatòria per poder seguir de baixa.

El treballador o treballadora l'ha de lliurar a l'empresa o a la mútua en un termini màxim de 3 dies des de la data d'expedició del comunicat de baixa.

En cap cas el justificant de visita al metge o metgessa pot substituir el document de baixa laboral. Aquest justificant només certifica l'assistència a un centre sanitari. Un dia d’absència del lloc de treball implica una baixa.

 

Quina durada pot tenir?

La durada màxima d'una baixa laboral és d'un any (365 dies).

Per fer una estimació de la durada de la baixa d'una persona, el metge o metgessa ha de valorar els factors següents:

  • El diagnòstic.
  • L'edat.
  • El tipus de feina que fa.
  • Les limitacions de les capacitats funcionals que pugui tenir.

 

La durada estimada d'una baixa laboral pot ser:

  • Molt curta: menys de 5 dies naturals. En aquest cas, el metge o metgessa estén la baixa i l'alta en el mateix moment.
  • Curta: entre 5 i 30 dies naturals.
  • Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals.
  • Llarga: 61 dies naturals o més.

 

Seguiment de la baixa

El metge o metgessa us ha de visitar, i segons la valoració mèdica del vostre estat de salut, us ha de fer l'alta o us ha d'informar sobre quina és la data màxima de la propera visita, dada que també ha de constar en el comunicat de baixa i en els comunicats de confirmació.

La visita mèdica és obligatòria per poder seguir de baixa.

 

Si s'està de baixa, la visita mèdica cada quant s'ha de fer?

L'1 de desembre de 2015 va desaparèixer el comunicat de confirmació setmanal en les noves baixes. Des d’aquesta data, el metge o metgessa us ha de visitar en funció de la durada estimada de la vostra baixa.

Sempre que es produeixi una modificació en el diagnòstic, el metge o metgessa ho ha de fer constar en el comunicat de confirmació de baixa i ha de recollir la nova durada estimada si aquesta varia. Els comunicats següents i, per tant, les visites, els ha de fer en funció de la nova durada.

Si la durada estimada de la baixa és molt curta (menys de 5 dies), el metge o metgessa us ha de fer la baixa i l'alta laborals en el mateix moment.

És obligatori assistir a les visites mèdiques, seguir els tractaments indicats i no treballar durant la baixa laboral. Si no aneu a les visites mèdiques, el metge o metgessa us donarà una alta per incompareixença i deixareu de rebre la compensació econòmica.

 

Què cal fer si el metge o metgessa us ha donat la baixa i l'alta en el mateix moment i no us trobeu bé?

Si no us trobeu bé, abans de la data d'incorporació a la feina, heu d'anar al metge o metgessa, que us visitarà i, si considera que cal perllongar la baixa, ha de fer un comunicat de confirmació que automàticament anul·la l'alta. En aquest comunicat de confirmació, hi  ha de constar la data màxima de la propera visita.

En canvi, si no us trobeu bé el mateix dia que us heu d'incorporar a la feina, el metge o metgessa us visitarà i us ha de donar una nova baixa mèdica, que no anul·larà l'alta feta anteriorment. En el cas que es tracti de la mateixa malaltia, la nova baixa ha de ser per recaiguda de l'anterior. Si no és així, i es tracta d'una altra malaltia, us ha de fer una nova baixa mèdica.

Ara bé, si us trobeu bé abans de la data de l'alta, el metge o metgessa us visitarà i ha d'anul·lar l'alta que us havia fet i us n'ha de fer una de nova amb la data de la visita en la qual us trobeu bé per incorporar-vos a la feina.

 

I si la baixa té una durada de més de 365 dies?

Abans que el procés arribi als 365 dies, el metge o metgessa us ha de comunicar que el control de la baixa passa a ser de l'INSS.

A partir de l’any, l'INSS ha de resoldre si fa una pròrroga de la baixa, si tramita una invalidesa o bé si dicta una resolució amb efecte d'alta mèdica.

El metge o metgessa de família ha de continuar l'atenció mèdica, fer el seguiment del tractament (si cal), així com les visites rutinàries.

Alta mèdica feta pels metges avaluadors

Quan un treballador o treballadora es troba en situació de baixa laboral, la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, l'INSS, l'empresa, el metge o metgessa de família o altres agents implicats poden demanar als centres avaluadors de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques del Departament de Salut una valoració mèdica.

Els centres d’avaluacions mèdiques poden citar el treballador o treballadora amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. És obligatori assistir a aquestes citacions.

Si el metge o metgessa del centre d’avaluacions mèdiques considera que el treballador o treballadora no té limitacions per fer la seva feina habitual, li ha de fer una alta mèdica per inspecció. Això implica que el treballador o treballadora s'ha d'incorporar a la feina l'endemà de la data de l'alta i que durant els sis mesos posteriors és el metge o metgessa del centre d’avaluacions mèdiques qui té la responsabilitat de valorar l'inici d'una nova baixa.

La mútua també pot fer una proposta d'alta. Segons l'informe del metge o metgessa de família i del centre d’avaluacions mèdiques, aquesta proposta s'ha de fer efectiva o no.

 

Si no us trobeu bé i no us podeu desplaçar al centre d’avaluacions mèdiques, què cal fer?

Podeu autoritzar per escrit una persona de confiança que ho faci.

Aquesta persona ha d'aportar la còpia del document identificatiu de la persona malalta i l'original del seu document d'identificació. També ha de presentar l'informe mèdic del metge o metgessa de família o de l'ingrés hospitalari amb el diagnòstic. En l'informe, hi han de constar els motius pels quals la persona malalta no es pot desplaçar a fer l’avaluació.

 

Què cal fer si al cap d'un temps de rebre una alta del centre d’avaluacions mèdiques no us trobeu bé?

Durant els sis mesos posteriors a una alta mèdica realitzada pel centre d’avaluacions mèdiques, el metge o metgessa del centre d’avaluacions mèdiques té la responsabilitat de valorar l'inici d'una nova baixa mèdica.

Cal que el metge o metgessa de família us faci una visita i una exploració mèdica i, si considera que hi ha limitacions per a la feina, ha de fer un informe mèdic que heu de presentar al centre d’avaluacions mèdiques. En aquest informe cal que constin les limitacions que us provoca la vostra patologia.

El centre d’avaluacions mèdiques, en les 48 hores posteriors a l'emissió de l'informe mèdic, ha d'avaluar si teniu limitacions per treballar.

 

Unitat d'Atenció a l'Usuari dels centres d’avaluacions mèdiques 

 

Barcelona

Horari sense cita prèvia: de dilluns a divendres, d’11 a 13 hores i de 16 a 18 hores. Agost: d’11 a 13 hores. 

Telèfon: 93 511 94 92 i 93 511 94 06.

 

Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 13.45 hores.

Telèfon: 972 94 23 22.

 

Lleida i Alt Pirineu i Aran

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 hores.

Telèfon: 973 25 43 61.

 

Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 13.30 hores.

Telèfon: 977 21 36 12.

 

bustia.sgam@gencat.cat 

Data d'actualització:  01.12.2015