• Imprimeix

Salut laboral

Feina i salut / Laboral (salut) / Treball i salut

Introducció

Què és la salut laboral?

Quan parlem de la salut laboral ens estem referint a la salut de les persones en relació amb la seva ocupació professional. Hem de tenir present que les condicions de treball poden influir perjudicialment sobre la salut quan la feina es desenvolupa en condicions que poden causar accidents o malalties i també quan produeix fatiga i insatisfacció, i trenca l’equilibri mental i social de les persones. Però també hem de tenir en compte que quan les condicions de treball son òptimes la feina pot actuar sobre la salut de les persones en sentit contrari, és a dir, llocs de treball saludables a empreses generadores de salut.

L’Organització Internacional dels Treballadors (OIT) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han definit la salut laboral com "la promoció i el manteniment del més alt grau de desenvolupament físic, mental i del benestar social dels treballadors en totes les ocupacions, la prevenció entre els treballadors de les desviacions de la salut causades per les seves condicions de treball, la protecció dels treballadors a la seva feina contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, la col·locació i el manteniment del treballador en un entorn de treball adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques, i, per resumir, l'adaptació de la feina a la persona i de cada persona a la seva feina".


Què fem per la salut dels treballadors i treballadores?

Per tal de vetllar per la salut integral de les persones treballadores, la normativa vigent estableix el conjunt d’activitats i prestacions de serveis orientats a la vigilància, la prevenció, la promoció i la protecció de la salut individual i col·lectiva de les persones, en relació amb el seu lloc de treball.

El Departament de Salut, a través de l'Àrea de Salut Laboral de la Direcció General de Salut Pública (en el futur, l’Agència de Salut Pública de Catalunya) vetlla pel compliment de l’esmentada normativa de salut laboral desenvolupant les seves actuacions territorialment a través de la xarxa d’unitats de salut laboral, que actuen com a unitats especialitzades en salut laboral d’assessorament i suport als professionals sanitaris i de vigilància i control de la qualitat de les actuacions sanitàries dins del sistema de prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones que treballen a Catalunya.

En aquest sentit, la Llei de salut pública de Catalunya (Llei 18/2009) recull en el Capítol IV, article 48, les actuacions en salut laboral, així com l’organització dels dispositius d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995).

Informació relacionada

Xarxa d'unitats de salut laboral

La xarxa d’unitats de salut laboral del Departament de Salut, coordinada per la Unitat de Salut Laboral Central, configura l’element frontissa entre el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses o el sistema de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Són les encarregades de realitzar les actuacions de salut laboral en cadascun dels seus àmbits territorials, per tal de desenvolupar les funcions que la normativa vigent assigna al Departament de Salut. Per tant, són les unitats especialitzades en salut laboral que donen assessorament i suport als professionals sanitaris i a altres agents implicats i realitzen la vigilància i el control de la qualitat de les actuacions sanitàries adreçades a la millora de la salut dels treballadors i treballadores en relació amb els riscos de la seva ocupació laboral habitual.

La distribució territorial coincideix amb la delimitació geogràfica sectorial de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut:

Xarxa de Salut Laboral de referència

Salut laboral

Sabíeu que...

... la vigilància de la salut no s’acaba quan finalitza la relació laboral?

... existeixen exposicions a riscos que s’han de vigilar a llarg termini, ja que les malalties que poden provocar tenen un llarg període de latència?

... actualment el Departament de Salut té establert el Programa de vigilància de la salut de postexposició a l’amiant, que està coordinat per cadascuna de les unitats de salut laboral en el seu àmbit territorial?

 

Què és la prevenció de riscos laborals?

És el conjunt de mesures adoptades a l’empresa que tenen la finalitat d’evitar o disminuir els riscos per a la salut derivats de la feina.

Per què és important?

Cada feina comporta uns riscos específics. Conèixer i prevenir aquests riscos és imprescindible per evitar els possibles efectes sobre la salut. Per això, la prevenció de riscos laborals, per ser realment eficaç, ha d’estar integrada en el projecte empresarial des de l'inici. Una prevenció de riscos no portada a terme o mal planificada pot tenir com a conseqüència l’accident de treball i la malaltia professional relacionada amb la feina.

Què són els serveis de prevenció?

Són el conjunt de mitjans humans i materials que realitza les activitats preventives a l’empresa procurant una protecció adequada de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Aquests serveis tenen caràcter assessor. La seva funció és donar suport tècnic als empresaris i als representants dels treballadors per a l’organització de la prevenció de l’empresa.

Per garantir la independència, tant dels membres del servei de prevenció com dels treballadors designats per a la realització de tasques preventives, la llei els assegura les mateixes garanties que atorga als representants dels treballadors.

Les quatre disciplines que configuren un servei de prevenció coordinen les seves activitats dins de l’empresa per realitzar una prevenció de riscos laborals integral i unificada: seguretat a la feina, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, i medicina del treball.

Totes les empreses han de tenir servei de prevenció?

Sí. La legislació actual obliga l’empresari, com a responsable de la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i salut a la feina, a tenir un servei de prevenció.

Poden fer-ho de diverses maneres:

  • L’empresari o empresària assumeix personalment l’activitat preventiva quan l'empresa és de menys de deu treballadors, no es realitzen activitats perilloses, l'activitat habitual es realitza dins del centre de treball i l'empresari o empresària està qualificat per portar a terme la prevenció de riscos laborals. Tot i així, la vigilància de la salut l'ha de contractar a un servei de prevenció aliè.
  • L’empresari o empresària designa un o més treballadors per realitzar l’activitat preventiva a l’empresa.
  • L’empresari o empresària ha de constituir un servei de prevenció propi si es tracta d'una empresa de més de 500 treballadors, o de més de 250, si desenvolupen activitats perilloses.
  • De manera mancomunada, entre aquelles empreses que desenvolupin simultàniament activitats en un mateix centre de treball, edifici o centre comercial, sempre que quedi garantida l'operativitat i eficàcia del servei, amb excepció de les empreses que tinguin l'obligació de tenir un servei de prevenció propi.

On adreçar-vos

  • Als delegats o delegades de prevenció de la vostra empresa.
  • Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la vostra empresa.
  • A la mútua d'accidents de treball i malalties professionals a què estigui associada la vostra empresa.
  • A la unitat de salut laboral de la vostra zona.

Dia Mundial

28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya aposta per la salut laboral i s’adhereix a la iniciativa de l’Organització Internacional del Treball (OIT) que enguany centra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball en l’estrès laboral com a causa d’alteracions en la salut.

Les dades sobre la prevalença d’estrès relacionat amb la feina estan disponibles en diferent mesura als organismes de diferents països i regions. La quarta Enquesta europea sobre les condicions de treball (EWCS, 2007) apuntava que prop de quaranta milions de persones a la Unió Europea patien estrès relacionat amb la feina, mentre que la sisena Enquesta europea (EWCS, 2015) revela que el 36% dels treballadors treballa sota pressió i el 33% ho fa a gran velocitat.

L’estrès laboral el motiva el desequilibri entre les exigències excessives o inadequades de l’organització de les tasques i els factors de risc psicosocials. També està relacionat amb la manca d’eines professionals i personals per fer front a aquestes tasques. Per contra, està comprovat que quan hi ha equilibri entre les exigències, els recursos i les estratègies personals per fer-hi front, el treball millora la salut. Conèixer i avaluar els factors de risc facilita la prevenció i la promoció de les condicions favorables. Minimitzar l’efecte que tenen sobre el benestar dels treballadors forma part del repte de tenir entorns organitzacionals saludables.

A Catalunya, el Departament de Salut, conscient de la importància de l’estrès en aquest àmbit, encarrega a les unitats de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya la vigilància epidemiològica de les malalties professionals. Gairebé cinc de cada deu notificacions rebudes pels dispositius de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral des dels equips d’atenció primària, són sobre trastorns de salut mental relacionats amb factors de risc psicosocial.

L’impacte que l’estrès té en la salut de la població és variable, però hi ha consens entre la comunitat científica que el fet d’estar-hi sotmès a nivells alts i continuats pot contribuir a la malaltia i, per tant, a la pèrdua de salut. Cada cop més, es relaciona amb hàbits poc saludables, com són el consum de tabac, drogues i l’abús d’alcohol.

L’estrès relacionat amb el treball és un problema col·lectiu amb importants conseqüències per al benestar dels treballadors, de les seves famílies i de la societat en conjunt.

Data d'actualització:  12.09.2017